kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Forma i warunki zaliczenia zajęć

Forma i warunki zaliczenia zajęćKonwersatoriumLaboratoriumSeminariumWykład
Numeryczna analiza danych jako pracownia komputerowa - zaliczenie w oparciu o bieżącą ewaluację na podstawie wykonywanych przez studenta ćwiczeń w ramach zajęć, uzupełnionej o wyniki uzyskane poza zajęciami w samodzielnej pracy studenta z komputerem.
Administracja systemów Unix/Linux zaliczenie
Algebra 1 rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. egzamin pisemny.
Algebra 2 rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. egzamin pisemny
Algorytmy i struktury danych Laboratorium komputerowe - praca samodzielna w domu nad rozwiązaniami. Prezentowanie rozwiązań w trakcie ćwiczeń. Praca nad niektórymi zadaniami w trakcie zajęć pod kierunkiem prowadzącego. Ocena na podstawie aktywności na zajęciach i ocen z kolokwiów Egzamin pisemny Możliwość zdawania egzaminu w języku angielskim.
Analiza danych postępy studentów oceniane są w trakcie zajęć, ponadto studenci wykonują projekt programistyczny. egzamin pisemny
Analiza matematyczna 2 - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemne testy. - egzamin pisemny.
Analiza matematyczna 2 do (16/17) - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny.
Analiza matematyczna 3 rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. egzamin pisemny.
Bazy danych : rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, zaprojektowanie bazy danych i wykonanie 2 aplikacji bazodanowych: jednej w systemie Access, a drugiej w PHPi MySql.
Bazy danych i arkusze kalkulacyjne - Ewaluacja ciągła studenta na podstawie wykonywanych w MS Excel i MS Access ćwiczeń i zadań domowych i aktywności na zajęciach - 25% . Sprawdzian praktyczny z MS Excel - 25%. Kolokwium z SQL - 25%. Aplikacja bazodanowa zaprojektowana i wykonana w MS Access - 25%.
Biochemia – student jest oceniany za wykonanie zadania indywidualnego, wykonanie eksperymentu i za przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń (sprawdziany pisemne) – ocena końcowa to średnia uzyskanych ocen. - egzamin pisemny – część testowa oraz opisowa
Biologia ogólna - egzamin ustny, jeden problem do omówienia student wybiera sam, pozostałe pytania formułuje egzaminator.
Chemia ogólna i analityczna – należy zdać kolokwia cząstkowe z poszczególnych działów oraz wykonać wszystkie zaplanowane ćwiczenia z chemii ogólnej i analitycznej. – egzamin pisemny, możliwość ustnej poprawy oceny.
Chemia organiczna wykonanie ćwiczeń wg planu, sprawdziany cząstkowe (6 kolokwiów), rozliczenie ze stosowanej aparatury i szkła laboratoryjnego. Oceniane są również: umiejętność organizacji pracy w trakcie zajęć, zdolności manualne studenta oraz przedstawienie kompletu sprawozdań w wykonanych ćwiczeń. : Egzamin pisemny - zadania i zagadnienia do rozwiązania z całego programu przedmiotu, możliwe ustne poprawienie oceny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
Detekcja i dozymetria promieniowania jonizującego – egzamin pisemny (test). Egzaminy poprawkowe i terminy sesji poprawkowych zgodnie z regulaminem studiów.
Ekonofizyka 1 - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny.
Ekonofizyka 2 - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny.
Ekonomia 1 – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć. – egzamin ustny po 2 semestrze z całości materiału Ekonomii 1 i 2.
Ekonomia 1 (2011/2012) – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć. – egzamin ustny po 2. Semestrze z całości materiału Ekonomii 1 i 2.
Ekonomia 2 – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć. – egzamin ustny z całego rocznego kursu.
Elektrodynamika – rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemne kolokwium. – egzamin pisemny.
Elektronika i elektrotechnika – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć. Egzamin pisemny
Elektronika komputerowa - ocena jest wystawiana na podstawie 6 pisemnych testów z poszczególnych działów przedmiotu, oraz na podstawie wyników z ćwiczeń z praktycznej umiejętności obsługi omawianych urządzeń elektronicznych.
Elektronika molekularna - ćwiczenia laboratoryjne - zaliczenie; ocena umiejętnosci rozwiazywania metodami numerycznymi wybranych zagadnień omawianych na wykładzie. - egzamin ustny
Elektryczność i magnetyzm – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć. – egzamin pisemny + ustny.
Elementy astronomii i astrofizyki - egzamin ustny (konieczność udzielenia odpowiedzi na dwa zagadnienia losowo wybrane z listy)
Elementy biologii dla fizyków egzamin pisemny- test zamknięty jednokrotnego wyboru
Elementy fizyki półprzewodników - egzamin pisemno- ustny.
Elementy fizyki półprzewodników i nanofizyki egzamin ustny
Elementy rachunku prawdopodobieństwa - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny
Emisja głosu – ocena umiejętności opanowania prezentowanych technik oddychania oraz wygłaszania tekstów zgodnie z omawianymi zasadami artykulacji i retoryki. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w ćwiczeniach aktywizujących przeprowadzanych w trakcie zajęć.
Emisja głosu – ocena umiejętności opanowania prezentowanych technik oddychania oraz wygłaszania tekstów zgodnie z omawianymi zasadami artykulacji i retoryki. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w ćwiczeniach aktywizujących przeprowadzanych w trakcie zajęć.
Energetyka jądrowa -egzamin
Energetyka jądrowa i ochrona radiologiczna – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć. – egzamin pisemny (test). Egzaminy poprawkowe i terminy sesji poprawkowych zgodnie z regulaminem studiów.
Ergonomia, BHP,ochrona wł. intelekt. - Część: 1 Uczestnictwo w wykładzie. Część:2 Uczestnictwo w wykładzie oraz test na zaliczenie przedmiotu
Fale – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć. – egzamin ustny
Fale (4+2) – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć. – egzamin ustny
Ferroelektryki i ferroelastyki ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć oraz samodzielne zreferowanie problemów i rozwiązań szczegółowych. egzamin ustny.
Filozofia przyrody - zaliczenie (na podstawie pracy seminaryjnej) -
Finanse i bankowość – ocena umiejętności wyceny papierów finansowych oraz organizowania zabezpieczeń przed ryzykiem. Brany będzie pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć. – egzamin pisemny
Fizyczne podstawy systemów telekomunikacyjnych - egzamin pisemny.
Fizyka atomu jądra i cząstek elementarnych :udział, w co najmniej 4/5 wszystkich zajęć, pozytywne zaliczenie sprawdzianów ustnych i pisemnych przewidzianych przez prowadzącego zajęcia, dotyczących znajomość treści wykładu oraz umiejętności rozwiązywania problemów rachunkowych związanych z treścią wykładu. :egzamin ustny lub pisemno-ustny oceniający znajomość treści wykładu oraz biegłość w rozwiązywaniu problemów rachunkowych dotyczących treści wykładu; warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie konwersatorium.
Fizyka fazy skondensowanej I – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć. – egzamin ustny.
Fizyka fazy skondensowanej II - ustne wystąpienia studentów oraz pisemne sprawdziany (kilka w ciągu semestru). - egzamin ustny.
Fizyka kwantowa – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz końcowy sprawdzian. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć. – egzamin pisemny i ustny.
Fizyka materiałów – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć. – egzamin ustny.
Fizyka niskich temperatur: wybrane zagadnienia - egzamin ustny.
Fizyka promieniowania jonizującego – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć. – egzamin pisemny (test). Egzaminy poprawkowe i terminy sesji poprawkowych zgodnie z regulaminem studiów.
Fizyka statystyczna - rozwiązywanie zadań z list oraz pisemne sprawdziany. - dwuczęściowy egzamin pisemny: test z teorii i zestaw zadań do rozwiązania.
Fizyka Ziemi – zadania rachunkowe, samodzielne opracowanie na piśmie wybranych tematów z geofizyki oraz złożenie pisemnego raportu z ćwiczeń terenowych. – egzamin pisemny; (1) pytania testowe, (2) zagadnienie opisowe i (3) zadanie rachunkowe.
Genetyka – zaliczenia na podstawie jakości przeprowadzonych eksperymentów i ocen ze zdanych kolokwiów. - egzamin pisemny w formie kilkudziesięciu krótkich pytań, na które student odpowiada własnymi słowami.
Grafika inżynierska 1 - ocena przygotowanych projektów (odręczny rysunek techniczny projektowanego detalu, rysunki techniczne wykonane przy użyciu programu SolidWorks). – egzamin (Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie laboratorium).
Grafika inżynierska 2 – ocena przygotowanych projektów. Końcowy projekt zaliczeniowy.
I Pracownia fizyczna 1 - warunkiem zaliczenia pracowni jest uzyskanie pozytywnych ocen z 12. ćwiczeń. Przed przystąpieniem do wykonania nowego ćwiczenia student powinien przedłożyć prowadzącemu zajęcia krótki opis teoretyczny tego ćwiczenia oraz kompletne sprawozdanie z poprzedniego ćwiczenia. Ocena niedostateczna z kolokwium przeprowadzonego w trakcie zajęć powoduje nie zaliczenie ćwiczenia. W przypadku niewłaściwego opracowania sprawozdania student otrzymuje je do poprawy. Na podstawie pozytywnych ocen z kolokwium i sprawozdania prowadzący wystawia ogólną ocenę ćwiczenia. Przy ocenie studenta, obok poziomu jego wiadomości i stopnia opanowania techniki eksperymentu fizycznego uwzględnia się także systematyczność w pracy, rzetelność przy wykonywaniu pomiarów i opracowaniu wyników, oraz umiejętność koncentrowania się nad wykonywanym zadaniem.
I Pracownia fizyczna 2 - warunkiem zaliczenia pracowni jest uzyskanie pozytywnych ocen z 12. ćwiczeń. Przed przystąpieniem do wykonania nowego ćwiczenia student powinien przedłożyć prowadzącemu zajęcia krótki opis teoretyczny tego ćwiczenia oraz kompletne sprawozdanie z poprzedniego ćwiczenia. Ocena niedostateczna z kolokwium przeprowadzonego w trakcie zajęć powoduje niezaliczenie ćwiczenia. W przypadku niewłaściwego opracowania sprawozdania student otrzymuje je do poprawy. Na podstawie pozytywnych ocen z kolokwium i sprawozdania prowadzący wystawia ogólną ocenę ćwiczenia. Przy ocenie studenta, obok poziomu jego wiadomości i stopnia opanowania techniki eksperymentu fizycznego uwzględnia się także systematyczność w pracy, rzetelność przy wykonywaniu pomiarów i opracowaniu wyników, oraz umiejętność koncentrowania się nad wykonywanym zadaniem.
II Pracownia fizyczna 1 - na podstawie ocen z kolokwium i sprawozdania prowadzący wystawia ogólną ocenę ćwiczenia. Ocena końcowa z Pracowni jest średnią ocen uzyskanych za poszczególne ćwiczenia. Warunkiem uzyskania zaliczenia II Pracowni fizycznej jest uzyskanie co najmniej 5 punktów.
II Pracownia fizyczna 1 (fk,ft) - na podstawie ocen z kolokwium i sprawozdania prowadzący wystawia ogólną ocenę ćwiczenia. Ocena końcowa z Pracowni jest średnią ocen uzyskanych za poszczególne ćwiczenia. Warunkiem uzyskania zaliczenia II Pracowni fizycznej jest uzyskanie co najmniej 5 punktów.
II Pracownia fizyczna 2 - na podstawie ocen z kolokwium i sprawozdania prowadzący wystawia ogólną ocenę ćwiczenia. Ocena końcowa z Pracowni jest średnią ocen uzyskanych za poszczególne ćwiczenia. Warunkiem uzyskania zaliczenia II Pracowni fizycznej jest uzyskanie co najmniej 5. punktów.
Języki programowania W ramach nauki każdego z języków programowania student pisze kilka krótkich programów (o narastającym poziomie trudności). Są one oceniane w trakcie zajęć na pracowni lub za pomocą forum do pracy na odległość. Uzyskanie zaliczenia może nastąpić, jeśli student prawidłowo wykona 75% ćwiczeń z każdego działu (języka). Łatwiejsze programy są wykonywane indywidualnie a trudniejsze w grupach 2 osobowych. Oddanie każdego programu powinno się odbywać nie później niż 3 tygodnie po jego otrzymaniu – zakłada się jednoczesną pracę nad kilkoma problemami.
Klasyczna fizyka teoretyczna - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny.
Klasyczna fizyka teoretyczna 1 rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny.
Koherentne stany materii skondensowanej - ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz końcowy sprawdzian. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć. - egzamin pisemny i ustny.
Kultura-historia-globalizacja - zaliczenie na podstawie testu pisanego na koniec zajęć.
Kwantowa fizyka teoretyczna - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny.
Kwantowa fizyka teoretyczna 1 rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny.
Laboratorium baz danych - bieżąca ewaluacja na podstawie wykonywanych przez studenta ćwiczeń - 20%. Sprawdzian z PHP - 25%. Sprawdzian z SQL -25%. Ocena wykonanego w PHP/MySQL projektu - 30%. Sprawdziany muszą być zaliczone na co najmniej ocenę dostateczną.
Lasery krystaliczne: fizyka, inżynieria i zastosowania - egzamin pisemny.
Matematyczne podstawy obrazowania - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru. - egzamin pisemny lub ustny.
Matematyka 1 - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny.
Matematyka 1, (4+4) - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny.
Matematyka 2 - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny.
Matematyka 2, (4+4) - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny.
Matematyka 3 - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny.
Matematyka elementarna - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny lub ustny.
Mechanika – cena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć. – egzamin ustny.
Mechanika i termodynamika techniczna – pisemne sprawdzenie umiejętności rozwiązywania zadań rachunkowych. – egzamin pisemny.
Mechanika kwantowa 1 – rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. – egzamin pisemny.
Mechanika kwantowa 2 - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny.
Mechanika kwantowa dla inżynierów ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy. egzamin pisemny i ustny.
Mechanika teoretyczna – rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. – egzamin pisemny.
Mechanika teoretyczna (3+2) - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny.
Metody matematyczne fizyki teoretycznej - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny.
Metody numeryczne I - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru. – egzamin pisemny.
Metody obrazowania w medycynie zaliczenie – zaliczenie.
Metody optymalizacji ochrony radiologicznej – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. – zaliczenie.
Metody optymalizacji ochrony radiologicznej (1+1) – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. – zaliczenie.
Metody radiacyjne w terapii – ćwiczenia praktyczne, zaliczenie. -zaliczenie na ocenę
Metodyka nauczania fizyki – zaliczenie (przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji bezpośredniej). – egzamin ustny.
Metodyka nauczania matematyki 1 - w ocenie pracy studenta brane będą pod uwagę uzyskane przez niego oceny z: kartkówek; ustnej prezentacji wcześniej przygotowanego problemu; aktywnego i rzeczowego udziału w zajęciach. Student ma obowiązek być obecnym, na co najmniej 14 spotkaniach. Pozostałe nieobecności należy zaliczyć na konsultacjach w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni po opuszczeniu zajęć. Brak zaliczenia powoduje obniżenie oceny końcowej - każda nieobecność o pół stopnia.
Metodyka nauczania matematyki 2 - w ocenie pracy studenta brane będą pod uwagę uzyskane przez niego oceny z: kartkówek; ustnej prezentacji wcześniej przygotowanego problemu; aktywnego i rzeczowego udziału w zajęciach. Student ma obowiązek być obecnym, na co najmniej 14 spotkaniach. Pozostałe nieobecności należy zaliczyć na konsultacjach w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni po opuszczeniu zajęć. Brak zaliczenia powoduje obniżenie oceny końcowej - każda nieobecność o pół stopnia.
Mikrobiologia – 3 kolokwia teoretyczne i 1 praktyczne. - egzamin pisemny w formie testu otwartego.
Modelarnia – krytyczność i złożoność i saminarium - łączne zaliczenie.

Oceniane będą:

  • pisemna praca semestralna w formie publikacji naukowej (przy użyciu wybranego stylu latexa),
  • prezentacje publiczne,
  • udział w dyskusjach w ramach seminariów i burzach mózgów,
  • indywidualne projekty programistyczne.
egzamin. Egzamin polegać będzie na publicznej prezentacji dotyczącej problemu, na temat którego dotyczyć będzie pisemna praca semestralna. Oceniana będzie zarówno sama prezentacja, jak i udział w dyskusji po prezentacji (zarówno z pozycji prelegenta jak i słuchacza).
Modelowanie komputerowe – implementacja programów komputerowych oraz analiza wyników otrzymanych z symulacji zgodnie z listami zadań. - 15 minutowa prezentacja na wybrany temat dotyczący programu wykładu (temat może być wybrany z listy zagadnień dostarczonej przez prowadzącego) lub mały projekt programistyczny.
Modelowanie procesów biologicznych - implementacja programów komputerowych oraz analiza wyników otrzymanych z symulacji zgodnie z listami zadań. - zaliczenie: zaproponowanie własnego modelu wybranego zagadnienia biologicznego oraz analiza tego modelu; weryfikacja modelu – ocena sensowności i realności.
Molekularna organizacja komórki – wymagania na zaliczenie: Ze zrealizowanych ćwiczeń studenci piszą sprawozdania oceniane przez prowadzących poszczególne tematy. Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena z kolokwium pisanego po ćwiczeniach oraz ocena z oddanych i zaliczonych sprawozdań. - egzamin pisemny: krótkie odpowiedzi na 3 pytania/zadania obejmujące zagadnienia poruszane podczas wykładu oraz ćwiczeń.
Multi i nanoferroiki - egzamin pisemno ustny.
Nanomateriały: wytwarzanie, właściwości, zastosowanie – w trakcie semestru student musi wygłosić i obronić w dyskusji co najmniej jeden referat. - egzamin ustny.
Nauki przyrodnicze a rozwój cywilizacji - zaliczenie: przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji bezpośrednie. - zaliczenie.
Nauki przyrodnicze, a rozwój cywilizacji, (2) - zaliczenie: przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji bezpośrednie.
Obserwacje astronomiczne - zaliczenie.
Optyka instrumentalna – praktyczna umiejętność obsługi mikroskopu i wykonywania pomiarów geometrycznych i optycznych z jego użyciem. – egzamin ustny.
Optyka kwantowa - egzamin pisemny
OPTYKA KWANTOWA - zaliczenie - pisemny test
Pakiet programów biurowych Bieżąca ocena umiejętności oraz sprawdzian końcowy.
Pedagogika - zaliczenie.
Pedagogika 1 - zaliczenie na ocenę. - egzamin testowy.
Pedagogika 1, (2+3) - zaliczenię na ocenę. - egzamin testowy.
Pedagogika 2 - zaliczenie.
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka – egzamin pisemny (test)
Podstawy biologii molekularnej egzamin pisemny (poprawkowy ustny)
Podstawy chemii – ocena znajomości zagadnień przedstawionych na wykładzie i umiejętności rozwiązywania zadań przy tablicy i na sprawdzianach pisemnych oraz aktywności studentów podczas zajęć. – egzamin pisemno-ustny.
Podstawy fizyki 1 ocena znajomości zagadnień przedstawionych na wykładzie i umiejętności rozwiązywania zadań przy tablicy i na sprawdzianach pisemnych oraz ocena aktywności studentów podczas zajęć. egzamin pisemno-ustny.
Podstawy fizyki 2 – ocena znajomości zagadnień przedstawionych na wykładzie, umiejętności rozwiązywania zadań przy tablicy i na sprawdzianach pisemnych oraz aktywności studentów na zajęciach. – egzamin pisemny i/lub ustny.
Podstawy fizyki 3 – ocena znajomości zagadnień przedstawionych na wykładzie i umiejętności rozwiązywania zadań przy tablicy i na sprawdzianach pisemnych oraz aktywności studentów podczas zajęć. – egzamin ustny lub pisemno-ustny, oceniający znajomość treści wykładu oraz biegłość w rozwiązywaniu problemów rachunkowych dotyczących treści wykładu.
Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw Praca semestralna wymagająca praktycznego wykorzystania wiedzy dotyczącej zagadnień wartości pieniądza w czasie i/lub inwestycji kapitałowych. Tematy prac ustala wykładowca ze studentami podczas dwóch pierwszych miesięcy semestru. Istnieje możliwość wykonania prac indywidualnie lub w małych grupach (2- 3 osoby) Egzamin pisemny.
Podstawy materiałoznawstwa - egzamin pisemno-ustny.
Podstawy spektroskopii molekularnej - egzamin pisemny z możliwością ustnej poprawy.
Pracownia dla zaawansowanych: fizyka współczesna Na podstawie ocen z kolokwium i sprawozdania prowadzący wystawia ogólną ocenę ćwiczenia. Ocena końcowa z Pracowni jest średnią ocen uzyskanych za poszczególne ćwiczenia.
Pracownia dydaktyki fizyki 1 - wykonanie cyklu ćwiczeń „Szkolny eksperyment fizyczny” (z częściowym udziałem uczniów gimnazjum), przygotowanie scenariuszy lekcji obejmujących wykonywane doświadczenia.
Pracownia dydaktyki fizyki 1, (3) - wykonanie cyklu ćwiczeń „Szkolny eksperyment fizyczny” (z częściowym udziałem uczniów gimnazjum), przygotowanie scenariuszy lekcji obejmujących wykonywane doświadczenia.
Pracownia dydaktyki fizyki 2 - wykonanie cyklu ćwiczeń „Szkolny eksperyment fizyczny” (z częściowym udziałem uczniów gimnazjum), przygotowanie scenariuszy lekcji obejmujących wykonywane doświadczenia.
Pracownia elektroniczna - na podstawie ocen z kolokwium i sprawozdania prowadzący wystawia ogólną ocenę ćwiczenia. Ocena końcowa z Pracowni jest średnią ocen uzyskanych za poszczególne ćwiczenia. Warunkiem uzyskania zaliczenia Pracowni elektronicznej jest pozytywne zaliczenia 8 ćwiczeń.
Pracownia fizyczna II - na podstawie ocen z kolokwium i sprawozdania prowadzący wystawia ogólną ocenę ćwiczenia. Ocena końcowa z Pracowni jest średnią ocen uzyskanych za poszczególne ćwiczenia. Warunkiem uzyskania zaliczenia II Pracowni fizycznej jest uzyskanie co najmniej 5. punktów.
Pracownia jądrowa - na podstawie ocen z kolokwium i sprawozdania, prowadzący wystawia ogólną ocenę ćwiczenia. Ocena końcowa z Pracowni jest średnią ocen uzyskanych za poszczególne ćwiczenia. Warunkiem uzyskania zaliczenia Pracowni jest otrzymanie pozytywnej oceny końcowej z określonej liczby ćwiczeń – faktyczna liczba terminów pracownianych w semestrze, pomniejszona o 4.
Pracownia LabVIEW dla zaawansowanych - zaliczenie pracowni na podstawie zadań czastkowych i pracy zaliczeniowej. Obecnośc obowiązkowa; dozwolone sa dwie nieobecności lecz material należy uzupelnić w ramach tzw. pracy własnej.
Pracownia pomiarów i sterowania - zaliczenie pracowni na podstawie prac kontrolnych i ocen z poszczególnych ćwiczeń, obecność obowiązkowa.
Praktyczna mechanika kwantowa - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru. - egzamin pisemny.
Prawo handlowe - egzamin ustny.
Procesy stochastyczne w ekonomii - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny.
Program graficz. interejsu użytkownika - ocena programów pisanych przez studentów w ramach list zadań w ciągu semestru oraz ocena programu zaliczeniowego (projektu), którego temat student wybiera z dostarczonej mu listy na początku semestru. Oddanie projektu jest warunkiem koniecznym otrzymania zaliczenia.
Programowanie 1 - Studenci są oceniani na podstawie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów. Kilka razy w semestrze dostają do rozwiązania zadanie oceniane przez prowadzącego laboratorium.
Programowanie 1, (1+3) - Studenci są oceniani na podstawie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów. Kilka razy w semestrze dostają do rozwiązania zadanie oceniane przez prowadzącego laboratorium
Programowanie 2 Projekty i ćwiczenia praktyczne. Studenci są oceniani na podstawie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów. Kilka razy w semestrze dostają do rozwiązania zadanie oceniane przez prowadzącego laboratorium.
Programowanie obiektowe 1 - pisanie programów na zadany temat w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. – egzamin pisemny.
Programowanie obiektowe 2 - pisanie programów na zadany temat w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny.
Programowanie równoległe - pisemne prace zaliczeniowe. - egzamin.
Programy użytkowe Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pracowni komputerowej. Warunkiem zaliczenia pracowni jest systematyczne wykonywanie list zadań ogłaszanych co tydzień, oraz wykonanie jednego projektu (w ostatnim miesiącu nauki) polegającego na napisaniu niewielkiego eseju dotyczącego wybranego zagadnienia z fizyki lub matematyki. Esej ten powinien w maksymalnym stopniu wykorzystywać techniki komputerowe poznane na zajęciach. Na ocenę z pracowni komputerowej składają się – w równych częściach – wypadkowa ocena z wykonania cotygodniowych list zadań oraz z projektu.
Projekt neutrinowy - pisemny raport (pisany w zespołach) + indiwidualny referat - zaliczenie na podstawie listy obecności
Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko – ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. – egzamin pisemny (test). Egzaminy poprawkowe i terminy sesji poprawkowych zgodnie z regulaminem studiów.
Psychologia 1 - zaliczenie na ocenę. - egzamin testowy.
Psychologia 2 - zaliczenie na ocenę.
Rachunek prawdopodobieństwa - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny.
Rachunkowość – zaliczenie (aktywność, dwa sprawdziany zaliczeniowe, obecność). – egzamin ustny.
Radioizotopy w medycynie zaliczenie – zaliczenie.
Seminarium z astronomii 0
Sieci komputerowe - zaliczenie.
Statystyka dla fizyków – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć. – egzamin pisemny i ustny.
Stochastyczne modelowanie układów złożonych - postępy studentów oceniane są w trakcie zajęć, ponadto wykonują projekt programistyczny. – egzamin pisemny.
Struktura elektronowa a właściwości ciał stałych aktywność na zajęciach oraz sprawdzian końcowy. egzamin pisemno-ustny.
Symulacje komputerowe w ekonofizyce Studenci są oceniani podczas zajęć na laboratorium komputerowym w odstępach około 2 tygodniowych, ponadto są proponowane tematy projektów sprawdzające opanowanie omawianego materiału. Projekty oceniane są na koniec semestru.
Teoria organizacji i psychologia zarządzania - egzamin ustny.
Teoria przejść fazowych i zjawisk krytycznych - rozwiązywanie zadań i pisemne testy w trakcie semestru. - egzamin pisemny.
Termodynamika i fizyka statystyczna – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć. – egzamin pisemny + ustny.
Tworzenie aplikacji internetowych - bieżąca ewaluacja na podstawie wykonywanych przez studenta ćwiczeń - 20%. Sprawdzian z PHP - 25%. Sprawdzian z SQL - 25%. Ocena wykonanego w PHP/MySQL projektu - 30%. Sprawdziany musza być zaliczone na co najmniej ocenę dostateczną. – egzamin pisemny.
Umowy w obrocie gospodarczym zaliczenie
Warsztat pracy nauczyciela - przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji bezpośredniej.
Współczesne zagadnienia w fizyce materii skondensowanej - pisemne prace zaliczeniowe - egzamin
Wstęp do fizyki – zaliczenie. – egzamin pisemny.
Wstęp do matematyki - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru. - egzamin pisemny.
Wstęp do nanofizyki i nanotechnologii - zaliczenie. - egzamin.
Wstęp do optyki kwantowej – ocena referatów przygotowywanych przez studentów. – zaliczenie na podstawie oceny konwersatorium.
Wstęp do programowania - ocena programów pisanych przez studentów w ramach list zadań w ciągu semestru.
Wybrane metody diagnostyki powierzchni fazy skondensowanej - egzamin pisemny.
Wybrane metody doświadczalne nanotechnologii - egzamin ustny. (podstawowa treść wykładu oraz zadane do samodzielnej pracy problemy)
Wybrane metody fizyczne w medycynie – egzamin ustny.
Wybrane zagadnienia z biofizyki – stopień opanowania przedmiotu oceniany jest podczas sprawdzianów pisemnych oraz odpowiedzi ustnych. W trakcie trwania semestru przeprowadza się dwa sprawdziany - do zaliczenia przedmiotu wymaga się uzyskania pozytywnej oceny z obu sprawdzianów. Warunkiem koniecznym otrzymania zaliczenia jest też uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z odpowiedzi ustnych. Na notę końcową wpływa też ogólna aktywność studenta wykazywana podczas zajęć. Egzamin – pisemny. Zakres egzaminu obejmuje treści przekazane na wykładzie, omawiane w ramach konwersatorium oraz zawarte w literaturze wskazanej przez prowadzącego.
Wybrane zagadnienia z fizyki magnetyków - egzamin ustny.
Wybrany język programowania - Fortran - egzamin ustny.
Zaawansowane metody analizy danych komputerowe -postępy studentów są oceniane w trakcie zajęć. Ponadto przewidziany jest sprawdzian praktyczny polegający na rozwiązaniu przez studenta zadań wskazanych przez prowadzącego. egzamin pisemny.
Zastosowania laserów w medycynie - zaliczenie - egzamin
Zastosowanie fizyki w dermatologii - zaliczenie
Zastosowanie komp. w naucz. fizyki i matematyki - Student oceniany jest na podstawie wykonanych zadań oraz podczas sprawdzianu końcowego. Oceniane są umiejętności: sprawnego posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym (w tym przedstawiania graficznego danych i wyników ich analizy, korzystania z różnorakich funkcji matematycznych i statystycznych); numerycznego rozwiązywania problemów z zakresu nauczania matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej; wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do obsługi prostej bazy danych oraz do analizy wyników sprawdzianów szkolnych; wyszukiwania informacji w internetowych zasobach edukacyjnych.
Zastosowanie komputerów w pomiarach – praca zaliczeniowa.
Zastosowanie środowiska LabView w pomiarach Zaliczenie laboratorium na podstawie zadań cząstkowych i pracy zaliczeniowej. Obecność obowiązkowa; dozwolone są dwie nieobecności, lecz materiał należy uzupełnić w ramach tzw. pracy własnej. egzamin.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski