kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Termodynamika i fizyka statystyczna

Kod przedmiotu: 13.2-4-TFS/2
Rok i semestr: I rok (2 semestr)
ECTS: 5 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Fizyka cząsteczkowa: kinetyczna teoria gazów, prawdopodobieństwo termodynamiczne, zasada ekwipartycji energii, twierdzenie o wiriale, ciśnienie gazu doskonałego, średnia droga swobodna, statystyka Maxwella-Boltzmanna, przestrzeń fazowa, gęstość stanów, rozkład Boltzmanna, rozkład szybkości Maxwella, wzór barometryczny, ruchy Browna, zjawiska transportu w gazach, przewodnictwo cieplne, lepkość, siły spójności, napięcie powierzchniowe, włoskowatość. Termodynamika: równowaga termiczna, równanie stanu gazu doskonałego, równanie Van der Waalsa, gaz rzeczywisty, pierwsza zasada termodynamiki: energia wewnętrzna, praca, ciepło, procesy izoparametryczne, proces politropowy; druga zasada termodynamiki: cykl Carnota, bezwzględna skala temperatury, cykl Otto, pompy cieplne i maszyny chłodnicze, ciepło zredukowane, entropia, związek entropii z prawdopodobieństwem termodynamicznym, potencjały termodynamiczne, zjawisko Joule’a-Thomsona, przejścia fazowe.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu tego przedmiotu student powinien znać podstawowe prawa z zakresu termodynamiki. Rozumieć zjawiska z tego zakresu fizyki. Powinien umieć te zjawiska objaśnić na gruncie termodynamiki fenomenologicznej jak i na gruncie fizyki statystycznej. Powinien również umieć opisać procesy termodynamiczne przy pomocy równań.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
  • Wykład – egzamin pisemny + ustny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. A.K. Wróblewski, J.A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, PWN, Warszawa.
2. S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, PWN, Warszawa.
3. F. Reif, Fizyka statystyczna, PWN, Warszawa.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski