kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Multi i nanoferroiki

Kod przedmiotu: 13.2-4-FMN/II
Typ przedmiotu:
Wykład specjalistyczny, fakultatywny – dowolnego wyboru, polecany szczególnie dla specjalności: fizyka doświadczalna, fizyka nowych materiałów na kierunku fizyka oraz fizyka materiałów wielofunkcjonalnych na kierunku fizyka techniczna.
Rok i semestr: I lub II rok (0 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
  • Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
1. Ferroiki - definicje i podział.

2. Podstawowe cechy ferroików pierwszego rzędu.

3. Termodynamika przemiany ferroicznej na przykładzie ferroelektryków i ferroelastyków.

4. Domeny ferroelektryczne i ferroelastyczne - proces przełączenia.

5. Ferroiki drugiego i wyższych rzędów (multiferroiki)- klasyfikacja.

6. Efekty rozmiarowe - nanomateriały ferroelektryczne.

7. Przygotowanie nanomateriałowferroicznych - cienkie warstwy, ceramiki, proszki, kompozyty.

8. Własności fizyczne nanomateriałów ferroicznych - porównanie z materiałami litymi.

9. Nanocząstki ferroelektryczne w matrycach mezoporowych.

10. Nowe techniki mikroskopowe w badaniach cienkich warstw ferroicznych - obrazowanie i modyfikowanie struktur domenowych.

11. Cienkie warstwy ferroelektryczne jako elementy pamięci.

12. Heterostrukturymultiferroiczne i ich możliwe zastosowania.

Założenia i cele przedmiotu:
Przedstawienie rodzin wielu nowych materiałów, metod opisu własności fizycznych i propozycji nowych zastosowań. Student pozna różne sposoby wytwarzania, metody badawcze i ewentualne zastosowania materiałów multiferroicznych. Zrozumie różnice własności fizycznych ferroicznych materiałów litych i nanoferroików. Pozna także nowe modele opisu tych własności.
Wykaz literatury podstawowej:
1. R.E. Newnham - "Properties of Materials: Anisotropy, Symmetry, Structure" - OxfordUniversity Press 2005.

2. J. C. Burfoot and G.W. Taylor - "Polar dielectrics and Their Applications" - The Macmillan Press Ltd. 1979.

3. E.K.H. Salje - " Phase transitions in ferroelastic and co-elastic crystals" - Cambridge University Press 1990.

4. J.F. Scott - Ferroelectric Review 1 (1998).

5. M.D. Glinchuk and A.V. Ragulya - "Nanoferroics" - NaukovaDumka Kiev 2010.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski