kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Laboratorium baz danych

Kod przedmiotu: 11.3-4-LBD
ECTS: 2 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Tworzenie i modyfikacja baz danych na serwerze MySQL za pomocą poleceń języka SQL. Zaawansowane polecenia języka SQL: transakcje, blokowanie tabel, wykonywanie kopii zapasowych baz danych, złożone zapytania SELECT, UPDATE i DELETE. Podstawy języka HTML, tabele, formularze, wykorzystanie CSS. Język PHP w zakresie koniecznym do realizacji dostępu do bazy danych z poziomu przeglądarki.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać biegle język SQL i posługiwać się nim do tworzenia bazy danych na serwerze MySQL. Powinien posiadać umiejętność projektowania baz danych oraz znać języki HTML i PHP w stopniu koniecznym do zrealizowania dostępu do bazy danych za pomocą przeglądarki internetowej.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium - bieżąca ewaluacja na podstawie wykonywanych przez studenta ćwiczeń - 20%. Sprawdzian z PHP - 25%. Sprawdzian z SQL -25%. Ocena wykonanego w PHP/MySQL projektu - 30%. Sprawdziany muszą być zaliczone na co najmniej ocenę dostateczną.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Dostępne w Internecie samouczki i dokumentacja HTML.
2. CSS. Dokumentacja MySQL oraz PHP.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski