kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Fizyka kwantowa

Kod przedmiotu: 13.2-4-Fk/4
Rok i semestr: II rok (4 semestr)
ECTS: 6 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Podstawowe cechy fizyki klasycznej - ciągłość, kauzalności, zasada analizy. Zjawiska łamiące zasady klasycznego opisu świata. Modele kwantowe - próg potencjału, bariera potencjału (tunelowanie cząstki), studnia potencjału, oscylator harmoniczny, model Bohra, atom wodoru (r. Schroedingera) oraz spin cząstek i efekty Zeemana i Starka. Ponadto atomy wieloelektronowe - układ okresowy pierwiastków. Pasmowa struktura ciał stałych. Metale półprzewodniki i nadprzewodniki.
Założenia i cele przedmiotu:
Podstawowym celem wykładu jest nauczenie studentów metod badań oraz opisu obiektów i zjawisk kwantowych w ramach profilu studiów na kierunku fizyki technicznej. Na wykładzie studenci poznają koncepcję dualizmu falowo-korpuskularnego oraz postulaty i prawa mechaniki kwantowej. W szczególności, studenci po zaliczeniu przedmiotu powinni znać reguły pierwszego kwantowania, pojęcie stanu kwantowego i pomiaru, zasadę nieoznaczoności Heisenberga, równanie Schroedingera i zakaz Pauliego. Także, budowę atomu, fazę skondensowaną materii, przybliżenie WentzelaKramersa-Brillouin'a i konkretne przykłady zastosowań praktycznych fizyki kwantowej. Podczas konwersatorium studenci powinni nabyć umiejętności wykonywania obliczeń zarówno o charakterze jakościowym jak i ilościowym w oparciu o formalizm mechaniki kwantowej w zakresie przekazanym na wykładzie.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz końcowy sprawdzian. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
  • Wykład – egzamin pisemny i ustny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. H.D. Young, R.A. Freedman, University Physics with Modern Physics, 11 th Edition, Addison-Wesley 2004.
2. H. Haken, H.C. Wolf, Atomy i kwanty, PWN, Warszawa 2002.
3. A. S. Dawydow, Mechanika kwantowa, PWN, Warszawa 1969.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski