kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Matematyka 2

Kod przedmiotu: 11.1-4-M2/2
Rok i semestr: I rok (2 semestr)
ECTS: 10 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Przestrzenie euklidesowe i funkcje wielu zmiennych. Całkowanie funkcji wielu zmiennych. Całki krzywoliniowe i powierzchniowe. Równania różniczkowe zwyczajne. Rozwiązywanie równań różniczkowych metodą szeregów potęgowych.
Założenia i cele przedmiotu:
Zrozumienie podstaw teorii funkcji wielu zmiennych i analizy wektorowej, znajomość podstawowych twierdzeń i umiejętność ich zastosowania w zagadnieniach fizycznych. Znajomość metod rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych .
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
  • Wykład - egzamin pisemny.
Wykaz literatury podstawowej:
D. A. McQuarrie, „Matematyka dla przyrodników i inżynierów” 1,2.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski