kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Matematyka 3

Kod przedmiotu: 11.1-4-M3/3
Rok i semestr: II rok (3 semestr)
ECTS: 6 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
1. Równania różniczkowe cząstkowe i szeregi Fouriera.
2. Przestrzenie Hilberta i operatory liniowe.
3. Przekształcenie Fouriera i równania różniczkowe.
4. Równanie przewodnictwa cieplnego.
5. .Funkcje zespolone i pochodna zespolona.
6. Całkowanie zespolone. Twierdzenie Cauchy’ego.
7. Własności funkcji analitycznych.
8. Szeregi Laureata, osobliwości, residua.
9. Zastosowanie teorii residuów do obliczania całek rzeczywistych.
Założenia i cele przedmiotu:
Opanowanie metod rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych metodą szeregów Fouriera. Umiejętność rozwiązania równania falowego . Opanowanie techniki przekształcenia Fouriera. Znajomość podstaw teorii funkcji analitycznych i ich zastosowań.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
  • Wykład - egzamin pisemny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. D.A. McQuarrie, ”Matematyka dla przyrodników i inżynierów” 2.
2. F. Leja, ”Funkcje zespolone”.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski