kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Matematyka 1

Kod przedmiotu: 11.1-4-M1/1
Rok i semestr: I rok (1 semestr)
ECTS: 10 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Język matematyki: zbiory, relacje, odwzorowania. Liczby rzeczywiste. Ciągi i szeregi liczbowe. Funkcje ciągłe. Funkcje różniczkowalne. Funkcje zadane przez szeregi nieskończone. Badanie funkcji. Całkowanie. Liczby zespolone. Funkcje zespolone. Elementy algebry liniowej.
Założenia i cele przedmiotu:
Umiejętność używania rachunku różniczkowego i całkowego do analizy konkretnych problemów. Zrozumienie podstaw teorii ciągów i szeregów liczbowych. Znajomość metod rozwiązywania układów równań algebraicznych i umiejętność posługiwania się rachunkiem macierzowym.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
  • Wykład - egzamin pisemny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. G.M. Fichtenholtz „Rachunek różniczkowy i całkowy I”.
2. F. Leja „Rachunek różniczkowy i całkowy”.
3. A. Mostowski, M. Stark „Elementy algebry wyższej”.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski