kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Koherentne stany materii skondensowanej

Kod przedmiotu: 13.2-4-KSMS
Typ przedmiotu:
Do wyboru dla wszystkich specjalności na studiach I i II stopnia, na kierunkach: fizyka i fizyka techniczna.
Rok i semestr: rok (0 semestr)
ECTS: 6 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Idealny gaz Bosego - opis statystyczny. Kondensacja Bose -Einsteina (BE). Bozony na sieciach optycznych. przejście fazowe II rodzaju, parametr porządku - opis przejścia fazowego, spontaniczne złamanie symetrii. Nadpłynność w 4He. Koherencja fazowa. Podejście fenomenologiczne do zjawiska nadpłynności i nadprzewodnictwa - funkcjonał Ginzburga - Landaua. Nadprzewodnictwo - zarys teorii BCS (Bardeena-Coopera-Schriffera). Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe - fenomenologia. Eksperymentalne realizacje kwantowych przejść fazowych i zjawisk im towarzyszących - efekt Josephsona i Meissnera w nadprzewodnikach. Praktyczne zastosowania kondensatów BE i nadprzewodników.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student będzie znał podstawy makroskopowych zjawisk kwantowych takich jak: kondensacja Bose-Einsteina w ultra-zimmnych gazach, nadpłynność w ciekłym helu (4He) oraz zjawisko nadprzewodnictwa w ciele stałym. Student będzie potrafił opisać te zjawiska przy użyciu mechaniki kwantowej i podejścia fenomenologicznego w ramach teorii Ginzburga-Landaua. Student będzie znał podstawowe pojęcia dotyczące tych zjawisk takie jak: makroskopowa funkcja falowa, pojęcie parametru porządku w przejściu fazowym do stanu kondensatu Bose-Einsteina i nadprzewodzącego, efekt Josephsona i Meissnera w nadprzewodnikach.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium - ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz końcowy sprawdzian. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
  • Wykład - egzamin pisemny i ustny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. L.I. Schiff, "Mechanika kwantowa", PWN, Warszawa 1997.

2. R.P. Feynman, " Wykłady z mechaniki statystycznej", PWN, Warszawa 1980.

3. A.L. Fetter, J. Walecka," Kwantowa teoria układów wielu cząstek", PWN, Warszawa 1988.

Uwagi:
U.R. 12/2012 (21.02.2012)
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski