kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Mechanika teoretyczna (3+2)

Kod przedmiotu: 13.2-4-MT/3
Rok i semestr: II rok (3 semestr)
ECTS: 0 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Ruch lokalnie i globalnie. Czasoprzestrzeń Galileusza. Wielkości charakteryzujące ruch. Grupa obrotów. Bryła sztywna. Wnioski z równań Newtona., prawa zachowania. Przykłady całkowania równań Newtona. Różniczkowe zasady wariacyjne i równania Lagrange’a. Całkowe zasady wariacyjne, zasada Hamiltona. Symetrie i prawa zachowania. Twierdzenie Noether. Transformacja Legendre’a i przestrzeń fazowa. Przekształcenia kanoniczne. Mechanika relatywistyczna.
Założenia i cele przedmiotu:
Celem tego przedmiotu jest wprowadzenie do klasycznego i współczesnego języka pierwszej spójnej teorii fizycznej próbującej wyjaśnić obserwowany świat. Wiele z pojęć i używanych metod mechaniki odgrywa zasadniczą rolę w zrozumieniu zagadnień z innych dziedzin fizyki, szczególnie fizyki teoretycznej, lecz nie tylko.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
  • Wykład - egzamin pisemny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. R. Ingarden, A. Jamiołkowski, „Mechanika klasyczna

2. W. Rubinowicz, W. Królikowski, „Mechanika teoretyczna”.

3. G. Białkowski „Mechanika klasyczna”.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski