kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Podstawy fizyki 1

Kod przedmiotu: 13.2-4-PF1/1
Rok i semestr: I rok (1 semestr)
ECTS: 9 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Wielkości fizyczne i ich charakter, wielkości wektorowe i podstawowe operacje na wektorach, opis ruchu prostoliniowego na płaszczyźnie i w przestrzeni, zasady dynamiki i ich zastosowanie do analizy ruchu, nie nercjalne układy odniesienia, praca, energia kinetyczna i potencjalna, zasada zachowania energii mechanicznej i jej stosowanie, zasada zachowania pędu, zderzenia i ich analiza, dynamika bryły sztywnej, zasada zachowania momentu pędu i jej zastosowania, prawo grawitacji, prawa Keplera, ruch satelitów, pole grawitacyjne, drgania, drgania tłumione i wymuszone, rezonans mechaniczny, składanie drgań, fale mechaniczne, statyka i dynamika płynów, temperatura i ciepło, transport ciepła, gaz doskonały, przemiany gazowe, I i II zasada termodynamiki.
Założenia i cele przedmiotu:
Student, w zakresie materiału objętego wykładem, poprawnie definiuje podstawowe wielkości fizyczne, formułuje prawa fizyki, opisuje i tłumaczy zjawiska mechaniczne i cieplne objęte programem wykładu, zna i stosuje strategie rozwiązywania problemów fizycznych z użyciem odpowiedniego aparatu matematycznego.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium ocena znajomości zagadnień przedstawionych na wykładzie i umiejętności rozwiązywania zadań przy tablicy i na sprawdzianach pisemnych oraz ocena aktywności studentów podczas zajęć.
  • Wykład egzamin pisemno-ustny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Hugh D. Young, Roger A. Freedman University Physics Pearson International Edition.
2. D. Halliday R. Resnick, J. Walker, Fizyka, tom I. PWN, Warszawa 1994.
3. Kittel, W.D. Knight, M. Ruderman, Mechanika, PWN, Warszawa 1969.
4. A.K. Wróblewski, J. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, tom I, PWN, Warszawa 1991.
5. I.W. Sawielew, Kurs fizyki, PWN, Warszawa 1994.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski