kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Podstawy fizyki 2

Kod przedmiotu: 13.2-4-PF2/2
Rok i semestr: I rok (2 semestr)
ECTS: 8 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Ładunki elektryczne: ładunki elektryczne a struktura materii, przewodniki i izolatory, oddziaływania ładunków, prawo Coulomba. Pole elektrostatyczne: natężenie pola elektrycznego, linie pola elektrycznego, pola elektryczne wytworzone przez przykładowe rozkłady ładunków, ładunek punktowy w polu elektrycznym, dipol w polu elektrycznym. Prawo Gaussa: strumień pola elektrycznego, prawo Gaussa i jego zastosowania, równoważność praw Gaussa i Coulomba, rozkład ładunków na przewodniku, przewodnik w zewnętrznym polu elektrycznym, pole przy powierzchni przewodnika. Potencjał elektryczny: praca sił pola elektrostatycznego, zachowawczość pola elektrostatycznego, energia potencjalna ładunku w polu i energia potencjalna układu ładunków, potencjał elektryczny, obliczanie potencjału dla różnych rozkładów ładunków, powierzchnie ekwipotencjalne, związki pomiędzy natężeniem pola elektrostatycznego a potencjałem. Pojemność elektryczna: kondensatory, definicja i obliczanie pojemności kondensatorów, energia zgromadzona w kondensatorze, energia pola elektrycznego. Dielektryki: dielektryki w polu elektrycznym, ładunki indukowane, polaryzacja dielektryka, kondensator z dielektrykiem, prawo Gaussa w obecności dielektryka, trzy wektory elektryczne: natężenie, indukcja i polaryzacja. Prąd elektryczny: natężenie i gęstość prądu, prędkość unoszenia nośników, model Drudego przewodnictwa metali, związek pomiędzy natężeniem pola w przewodniku a gęstością prądu, oporność i przewodność właściwa, prawo Ohma, opór przewodnika, obwody prądu stałego, siła elektromotoryczna, przemiany energetyczne w obwodach, moc wydzielana na elementach obwodu, łączenie oporników, reguły Kirchhoffa i ich zastosowania w obwodach prądu stałego, obwód RC. Pole magnetyczne: magnetyzm, indukcja magnetyczna, siła Lorentza, linie pola magnetycznego, strumień pola magnetycznego, prawo Gaussa dla pola magnetycznego, ruch ładunku w polu magnetycznym, przewodnik z prądem w polu magnetycznym, pętla z prądem w polu magnetycznym, magnetyczny moment dipolowy, silnik elektryczny. Źródła pola magnetycznego: pole magnetyczne wytworzone przez poruszający się ładunek punktowy i przewodnik z prądem, prawo Biota-Savarta i zastosowania, oddziaływania równoległych drutów, prawo Ampera i zastosowania, prąd przesunięcia i uogólnione prawo Ampera, materiały magnetyczne, paramagnetyzm, diamagnetyzm, ferromagnetyzm, trzy wektory magnetyczne: indukcja, natężenie i magnetyzacja. Indukcja elektromagnetyczna: prawo Faradaya i zastosowania, reguła Lenza, dynamiczna siła elektromotoryczna, indukowane pole elektryczne, prądy wirowe, indukcja i samoindukcja, obliczanie indukcyjności, energia zgromadzona w cewce indukcyjnej, energia pola magnetycznego, obwód RL, obwód LC, obwód RLC. Obwody prądu zmiennego: napięcie i natężenie skuteczne, reaktancje i przesunięcia fazowe dla cewki indukcyjnej i kondensatora, obwód RLC prądu zmiennego, rezonans w obwodzie RLC, moc w obwodach prądu zmiennego. Równania Maxwella: w postaci całkowej i różniczkowej. Fale elektromagnetyczne: ogólne równanie falowe dla fal e.-m. i jego rozwiązania, ogólne własności fal e.-m., prędkość fal e.-m., biegnące i stojące fale sinusoidalne, wektor Poyntinga, natężenie i pęd fali e.-m., ciśnienie promieniowania e.-m., fale e.-m. w ośrodku materialnym, widmo fal e.-m. Natura i rozchodzenie się światła: źródła światła, opis rozchodzenia się światła: fronty falowe i promienie świetlne, zasada Fermata, zasada Huygensa, odbicie i załamanie światła na granicy ośrodków, wzory Fresnela, całkowite wewnętrzne odbicie, dyspersja światła, polaryzacja światła, rozpraszanie światła. Optyka geometryczna: odbicie i załamanie światła na powierzchniach płaskich i sferycznych, formowanie obrazu dla zwierciadeł płaskich i sferycznych, soczewki cienkie, zasada działania wybranych przyrządów optycznych (aparat fotograficzny, oko, lupa, mikroskop, teleskop). Optyka falowa: interferencja i dyfrakcja fal e.-m.: spójność fal e.-m., rozkład natężenia światła przy interferencji dwu fal (doświadczenie Younga), interferencja w cienkich i grubych warstwach, pierścienie Newtona, warstwy antyrefleksyjne i odblaskowe, rozkład natężenia światła przy dyfrakcji na pojedynczej szczelinie, dyfrakcja na dwu i wielu szczelinach, siatki dyfrakcyjne, holografia.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki tego przedmiotu student powinien znać i rozumieć podstawowe prawa elektryczności, magnetyzmu i optyki oraz umieć je zastosować do rozwiązywania konkretnych problemów fizycznych.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – ocena znajomości zagadnień przedstawionych na wykładzie, umiejętności rozwiązywania zadań przy tablicy i na sprawdzianach pisemnych oraz aktywności studentów na zajęciach.
  • Wykład – egzamin pisemny i/lub ustny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. H.D. Young, R.A. Freedman, University Physics 2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki Uzupełniająca: 1. E.M. Purcell, Elektryczność i magnetyzm.
2. A.K. Wróblewski, J.A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki.
3. B. Jaworski, A. Dietłaf, L. Miłkowska, Kurs fizyki.
4. S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna.
5. R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki.
6. P.G. Hewitt, Fizyka wokół nas.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski