kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Mechanika i termodynamika techniczna

Kod przedmiotu: 13.2,06.0-4-MTT/3
Rok i semestr: II rok (3 semestr)
ECTS: 4 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Metryczne i niemetryczne jednostki miar spotykane w technice. Tarcie statyczne, ślizgowe i toczne. Rozchodzenie się dźwięku w gazach i cieczach, charakterystyka słuchu człowieka, jednostka dB(A). Ultradźwięki. Mechanika płynów, hydraulika i pneumatyka. Lepkość dynamiczna i kinematyczna. Turbulencje. Straty ciśnienia w instalacjach. Pompy, sprężarki, dmuchawy, wentylatory – własności, charakterystyki pracy. Mechanizmy wymiany ciepła. Własności cieplne materiałów. Opór cieplny przegród budowlanych. Odprowadzanie ciepła w maszynach i urządzeniach. Chłodziarki i pompy ciepła. Własności powietrza wilgotnego, wykresy Molliera. Ogrzewanie, nawilżanie, wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń. Własności i zastosowania skroplonych gazów. Stare i nowe źródła energii. Energetyka słoneczna. Oszczędzanie energii. Energochłonność budynków.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać wybrane zjawiska fizyczne z zakresu mechaniki i termodynamiki wykorzystywane w technice. Powinien umieć wykonać proste obliczenia i oszacowania dotyczące działania wybranych instalacji i urządzeń technicznych.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – pisemne sprawdzenie umiejętności rozwiązywania zadań rachunkowych.
  • Wykład – egzamin pisemny.
Wykaz literatury podstawowej:
1 Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, tom I i II, PWN, Warszawa 1987.
2. Mały poradnik mechanika (praca zbiorowa), tom I i II, WNT, Warszawa 1996.
3. S. Wiśniewski i T. S. Wiśniewski, Wymiana ciepła, WNT, Warszawa 1994.
4. J. Kijewski, A. Miller, K. Pawlicki, T. Szolc, Maszynoznawstwo, WSiP, Warszawa 2007.
5. R. Gryboś, Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów, PWN, Warszawa 2002.
6. Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów (praca zbiorowa), WNT, Warszawa 2007.
7. K. Krygier, T. Klinke, J. Sewerynik, Ogrzewnictwo. Wentylacja. Klimatyzacja, WSiP, Warszawa 1991.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski