kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Filozofia przyrody

Kod przedmiotu: 05.9,08.1-4-FP/6
Typ przedmiotu:
Fakultatywny dla wszystkich specjalności na kierunkach fizyka i fizyka techniczna.
ECTS: 2 pkt
Metody dydaktyczne:
  • Seminarium 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
  • Wykład 2 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
Filozofia przyrody w systemie wiedzy filozoficznej. Filozofia przyrody nieożywionej i ożywionej. Nauka w systemie wiedzy ludzkiej. Etapy rozwoju wiedzy naukowej. Mitologiczny obraz świat. Od Mezopotamii do Grecji. Filozoficzny obraz świata ( spory o arche, przyczynowość i determinizm, problem ,atematycznego opisu świata, spor miedzy filozofią Platona a Arystotelesem - spór między światem idei a światem rzeczy). Początki fizyki współczesnej i konsekwencje filozoficzne. Od Kopernika i Galileusza do mechanicznego obrazu świata. Ontologiczne założenia mechaniki Newtona - problem geometrii. Czas i przestrzeń w koncepcjach mechanistycznych. Nauka nowożytna - od Newtona do Einsteina. Filozoficzne konsekwencje zasad zachowania. "nauka na froncie badań" i jej konsekwencje filozoficzne.
Założenia i cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami filozofii przyrody. Analiza fenomenu wiedzy ludzkiej. Przedstawienie podstawowych obrazów świata i paradygmatów naukowych. Budowanie umiejętności refleksyjnego konsumenta kultury współczesnej. Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyboru podstaw filozoficznych.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
Wykaz literatury podstawowej:
1. L. Ryk, Metodologiczne modele powstawania teorii w fizyce, Ossolineum, Wrocław 1984.

2. E.T. Whittaker, Od Euklidesa do Einsteina. PWN, Warszawa 1965.

3. A. Koyre, Od zamkniętego do nieskończonego wszechświata. Słowo/Obraz Terytoria, 1998. 4. G. Białkowski, Stare i nowe drogi fizyki, T. I-III, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.

5. Trzecia kultura, pod red. J. Brockmana. Wyd. CIS, Warszawa 1996.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski