kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Podstawy fizyki 3

Kod przedmiotu: 13.2-4-PF3/3
Rok i semestr: II rok (3 semestr)
ECTS: 7 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Fizyka atomu i cząsteczki. Atomowa struktura materii; nieklasyczne zjawiska i koncepcja fotonu; widma atomowe; modele atomu, model atomu Bohra; atom wodoru w mechanice kwantowej; spin elektronu, subtelna struktura energetyczna atomu; atomy wieloelektronowe; atom w polu magnetycznym; cząsteczki wieloatomowe; promieniowanie rentgenowskie; lasery. Fizyka jądra atomowego. Własności jąder atomowych; modele jądra atomowego – kroplowy, powłokowy; spontaniczne przemiany jądrowe – rodzaje, teoria; oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią; reakcje jądrowe – odkrycie nukleonów, sztuczna promieniotwórczość; rozszczepienie jąder i energetyka jądrowa; synteza jąder - reakcje termojądrowe; wybrane metody jądrowe fizyki fazy skondensowanej - spektroskopia anihilacji pozytonów, spektroskopia mössbauerowska).
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazać się dobrą znajomością współczesnego, kwantowo-mechanicznego obrazu atomu. Ponadto powinien posiadać wiedzę na temat zachowania się zespołów atomów tworzących molekuły a także jąder nietrwałych i spontanicznych przemian, jakim one ulęgają oraz sposobów obserwacji, rejestracji i wykorzystania tych przemian. W końcu powinien wiedzieć o najważniejszych praktycznych procesach wymuszonych dotyczących jąder i elektronów, umożliwiających wykorzystanie energii jądrowej, otrzymanie wiązki elektromagnetycznego promieniowania spójnego, promieniowania elektromagnetycznego o wysokiej energii.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – ocena znajomości zagadnień przedstawionych na wykładzie i umiejętności rozwiązywania zadań przy tablicy i na sprawdzianach pisemnych oraz aktywności studentów podczas zajęć.
  • Wykład – egzamin ustny lub pisemno-ustny, oceniający znajomość treści wykładu oraz biegłość w rozwiązywaniu problemów rachunkowych dotyczących treści wykładu.
Wykaz literatury podstawowej:
1. I.W. Sawieliew, Wykłady z fizyki tom 3,WN PWN,Warszawa 2002.
2. D.Halliday, R.Resnick i J.Walker, Podstawy fizyki tom 5, WN PWN, Warszawa 2005.
3. H.Haken, H.C.Wolf, Atomy i kwanty, wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej, WN PWN, W-wa 2002.
4. K.N.Muchin, Doświadczalna fizyka jądrowa, tom I, WNT, Warszawa 1978.
5. E.Skrzypczak, Z.Szefliński, Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych, WN PWN, Warszawa 2002.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski