kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Pracownia jądrowa

Kod przedmiotu: 13.5-4-PJ/6
Rok i semestr: III rok (6 semestr)
ECTS: 6 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Doświadczenia eksperymentalne na zaawansowanym poziomie. Pełny opis ćwiczeń jest podany na stronie internetowej http://www.pj.ifd.uni.wroc.pl/
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu pracowni student powinien umieć pracować z izotopami promieniotwórczymi, posiadać praktyczna wiedzę o własnościach każdego z podstawowych rodzajów promieniotwórczości (α, β i γ) oraz o oddziaływaniu promieniowania jądrowego z materią. Powinien posiadać umiejętności właściwego opracowywania wyników eksperymentów z udziałem promieniowania jądrowego i znać sposoby prezentacji tych wyników.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium - na podstawie ocen z kolokwium i sprawozdania, prowadzący wystawia ogólną ocenę ćwiczenia. Ocena końcowa z Pracowni jest średnią ocen uzyskanych za poszczególne ćwiczenia. Warunkiem uzyskania zaliczenia Pracowni jest otrzymanie pozytywnej oceny końcowej z określonej liczby ćwiczeń – faktyczna liczba terminów pracownianych w semestrze, pomniejszona o 4.
Wykaz literatury podstawowej:
1. T. Hilczer, Ćwiczenia z fizyki jądrowej, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 1975.
2. W. J. Price, Detekcja promieniowania jądrowego, PWT, Warszawa 1960.
3. A. Strzałkowski, Wstęp do fizyki jądra atomowego, PWN, Warszawa 1978.
4. K. N. Muchin, Doświadczalna Fizyka Jądrowa, t. 1 i 2, WN-T, Warszawa 1978.
5. W. I. Spicyn i inni, Metody pracy ze wskaźnikami promieniotwórczymi, PWN, Warszawa 1960.
6. J. M. Massalski, Detekcja promieniowania jądrowego, PWN, Warszawa 1959.
7. J. Araminowicz, K. Małuszyńska i inni, Laboratorium fizyki jądrowej, PWN, Warszawa 1974.
W instrukcji do każdego ćwiczenia podana jest odpowiednia literatura.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski