kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

I Pracownia fizyczna 2

Kod przedmiotu: 13.2-4-IPF2/3,4,5
Rok i semestr: II , lub III rok (0 semestr)
ECTS: 4 pkt
Metody dydaktyczne:
Opis metod dydaktycznych:
W pełnym wymiarze studenci wykonują 12 ćwiczeń. Pierwsze zajęcia przeznaczone są na zapoznanie z regulaminem pracowni, szkolenie bhp i inne sprawy organizacyjne. Na zajęciach przedostatnich i ostatnich odrabiane są zaległe ćwiczenia, ostatnie zajęcia są także przeznaczone na dokonanie wpisów zaliczeń.
Treści merytoryczne przedmiotu:
Ćwiczenia eksperymentalne obejmujące zagadnienia z następujących działów fizyki: Elektryczność, Optyka, Fale, Fizyka jądrowa. Pełny opis ćwiczeń jest podany na stronie internetowej http://www.pracownia.ifd.uni.wroc.pl/index.html
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu pracowni student powinien znać podstawy pracy eksperymentalnej i zasady metrologii praktycznej, umieć powiązać prawa fizyczne z ich zastosowaniami praktycznymi, potrafić opracowywać wyniki pomiarów oraz oceniać niepewności pomiarowe.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium - warunkiem zaliczenia pracowni jest uzyskanie pozytywnych ocen z 12. ćwiczeń. Przed przystąpieniem do wykonania nowego ćwiczenia student powinien przedłożyć prowadzącemu zajęcia krótki opis teoretyczny tego ćwiczenia oraz kompletne sprawozdanie z poprzedniego ćwiczenia. Ocena niedostateczna z kolokwium przeprowadzonego w trakcie zajęć powoduje niezaliczenie ćwiczenia. W przypadku niewłaściwego opracowania sprawozdania student otrzymuje je do poprawy. Na podstawie pozytywnych ocen z kolokwium i sprawozdania prowadzący wystawia ogólną ocenę ćwiczenia. Przy ocenie studenta, obok poziomu jego wiadomości i stopnia opanowania techniki eksperymentu fizycznego uwzględnia się także systematyczność w pracy, rzetelność przy wykonywaniu pomiarów i opracowaniu wyników, oraz umiejętność koncentrowania się nad wykonywanym zadaniem.
Wykaz literatury podstawowej:
1. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa 1997.
2. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki.
3. Podręczniki kursowe z fizyki.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski