kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Fizyka atomu jądra i cząstek elementarnych

Kod przedmiotu: 13.2,13.5-4-FAJC/5
Typ przedmiotu:
Obowiazkowy do ukonczenia całego toku studiów dla specjalności: fizyka doswiadczalna, fizyka komputerowa i fizyka teoretyczna na kierunku fizyka.
Rok i semestr: III rok (5 semestr)
ECTS: 6 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Fizyka atomu.
Atomowa struktura materii; nieklasyczne zjawiska i koncepcja fotonu; widma atomowe; model atomu Rutherforda-Bohra; atom wodoru w mechanice kwantowej – fale de Broglie’a, równanie Schrödingera; spin elektronu, subtelna struktura energetyczna atomu; atomy wieloelektronowe; atom w polu magnetycznym; promieniowanie rentgenowskie; lasery.
Fizyka jądra atomowego.
Własności jąder atomowych; modele jądra atomowego; spontaniczne przemiany jądrowe; oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią; reakcje jądrowe; rozszczepienie jąder i energetyka jądrowa; synteza jąder i energetyka termojądrowa; wybrane metody jądrowe fizyki fazy skondensowanej.
Cząstki elementarne i fundamentalne.
Klasyfikacja cząstek i oddziaływań między nimi.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazać się dobrą znajomością współczesnego, kwantowo-mechanicznego obrazu atomu. Ponadto powinien posiadać wiedzę na temat jąder nietrwałych i spontanicznych przemian, jakim one ulęgają oraz sposobów obserwacji, rejestracji i wykorzystania tych przemian. W końcu powinien wiedzieć o najważniejszych praktycznych procesach wymuszonych dotyczących jader i elektronów, umożliwiających wykorzystanie energii jądrowej, otrzymanie wiązki elektromagnetycznego promieniowania spójnego, promieniowania elektromagnetycznego o wysokiej energii. Niezależnie od tego powinien mieć wiedzę na temat Modelu Standardowego budowy materii dotyczącego cząstek fundamentalnych i oddziaływań między nimi.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium :udział, w co najmniej 4/5 wszystkich zajęć, pozytywne zaliczenie sprawdzianów ustnych i pisemnych przewidzianych przez prowadzącego zajęcia, dotyczących znajomość treści wykładu oraz umiejętności rozwiązywania problemów rachunkowych związanych z treścią wykładu.
  • Wykład :egzamin ustny lub pisemno-ustny oceniający znajomość treści wykładu oraz biegłość w rozwiązywaniu problemów rachunkowych dotyczących treści wykładu; warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie konwersatorium.
Wykaz literatury podstawowej:
1. I.W. Sawieliew, Wykłady z fizyki tom 3,WN PWN,Warszawa 2002.
2. D.Halliday, R.Resnick i J.Walker, Podstawy fizyki tom 5, WN PWN, Warszawa 2005.
3. H.Haken, H.C.Wolf, Atomy i kwanty, wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej, WN PWN, W-wa 2002.
4. K.N.Muchin, Doświadczalna fizyka jądrowa, tom I, WNT, Warszawa 1978.
5. E.Skrzypczak, Z.Szefliński, Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych, WN PWN, Warszawa 2002.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski