kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Elektryczność i magnetyzm

Kod przedmiotu: 13.2-4-EM/3
Rok i semestr: II rok (3 semestr)
ECTS: 9 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Elektrostatyka: ładunek elektryczny, prawo zachowania ładunku, oddziaływanie wzajemne ładunków, prawo Coulomba, wyznaczanie ładunku elementarnego metodą Millikana, pole elektryczne, gęstość ładunku, ruch ładunku punktowego w polu elektrycznym, dipol w jednorodnym polu elektrycznym, prawo Gaussa w postaci całkowej, potencjał elektryczny i jego związek z energią potencjalną ładunku i natężeniem pola elektrycznego. Rozkład ładunku na powierzchni przewodnika o zmiennym promieniu krzywizny, przewodnik w polu elektrycznym, prawo Gaussa w postaci różniczkowej, równanie Laplace ’ a i twierdzenie o jednoznaczności, kondensator, dielektryk w polu elektrycznym, energia pola elektrycznego. Prąd elektryczny: natężenie prądu, gęstość prądu, prądy stacjonarne, prawo ciągłości prądu, klasyczny model przewodnictwa elektrycznego w metalach, elektrolitach i gazach, prawo Ohma, siła elektromotoryczna, prawa Kirchoffa, moc wydzielana w obwodzie prądu stałego, kondensator w obwodzie ze stałą siłą elektromotoryczną, stała czasowa. Pole magnetyczne: indukcja magnetyczna, strumień indukcji, siła działająca na ładunek elektryczny w polu magnetycznym, cyklotron, wyznaczenie stosunku e/m, efekt Halla, halotron, siła działająca w polu magnetycznym na przewodnik z prądem, pole magnetyczne wytwarzane przez przewodnik z prądem, prawo Ampere ’ a, siła działająca między przewodami z prądem, pole magnetyczne solenoidu, prawo Biota – Savarta – Laplace , a. Indukcja elektromagnetyczna: prawo Faraday , a, prądnica prądu zmiennego, reguła Lenza, indukcja wzajemna, samoindukcja, indukcyjność, obwód R L, energia pola magnetycznego, indukowane pole elektryczne, betatron, prąd przesunięcia, równania Maxwella. Obwody prądu zmiennego: obwody RL, RC i RLC, dobroć obwodu, impedancja, rezonans w obwodzie RLC, ,moc średnia w obwodach prądu zmiennego, transformatory, prąd trójfazowy, wirujące pole magnetyczne. Pola elektryczne i magnetyczne w materii: momenty elektryczne układu ładunków, dipol elektryczny w niejednorodnym polu elektrycznym, indukowane i trwałe momenty dipolowe w materii, dielektryki zbudowane z cząsteczek polarnych, paramagnetyki i diamagnetyki, dipol magnetyczny, siły działające na dipol magnetyczny w polu magnetycznym, prądy elektryczne w atomach, momenty magnetyczne atomów, podatność magnetyczna, ferromagnetyzm.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu tego przedmiotu student będzie znał, rozumiał i potrafił zastosować do rozwiązywania problemów prawa elektrostatyki, przepływu prądu stałego i zmiennego, prawo indukcji elektromagnetycznej, równania Maxwella.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
  • Wykład – egzamin pisemny + ustny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. H.D. Young, R.A. Friedman, University Physics.
2. E.M. Purcell, Elektryczność i magnetyzm, PWN Warszawa.
3. D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, tom II, PWN Warszawa.
4. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna cz.III, Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski