kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Energetyka jądrowa i ochrona radiologiczna

Kod przedmiotu: 13.5,12.9-4-EJOR/4
Rok i semestr: II rok (4 semestr)
ECTS: 5 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Źródła i rodzaje promieniowania jądrowego, korpuskularna i falowa natura promieniowania jądrowego, promieniotwórczość naturalna i sztuczna, prawa rządzące zjawiskiem promieniotwórczości. Energia jądrowa - modele jądra atomowego, energia wiązania, energia aktywacji, reakcja rozszczepienia i syntezy jąder atomowych, reakcja łańcuchowa, wytwarzanie energii jądrowej, reaktory atomowe, paliwa jądrowe, współczesne elektrownie jądrowe, energia jądrowa w ogólnoświatowym systemie konsumpcji i produkcji energii. Ochrona radiologiczna w obiektach jądrowych - środki ochronne przed promieniowaniem jonizującym, rodzaje i skuteczność osłon stałych, krotność osłabienia natężenia promieniowania, bezpieczna odległość od nieosłoniętego źródła promieniowania, strefa ograniczonego czasu przebywania, strefa awaryjna, przyczyny i skutki awarii w instalacjach jądrowych, skażenia i odpady promieniotwórcze, program bezpieczeństwa jądrowego i plany postępowania awaryjnego.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazać się dobrą znajomością własności promieniowania jądrowego, praw rządzących zjawiskiem promieniotwórczości naturalnej i sztucznej oraz rozumieć pojęcia i wielkości fizyczne służące do opisu tych zjawisk. Powinien posiadać wiedzę o sposobach wytwarzania i praktycznego wykorzystania energii jądrowej dla potrzeb energetyki, o aktualnym stanie i perspektywach energetyki jądrowej w Polsce i na świecie oraz o wynikających z tego tytułu korzyściach i zagrożeniach dla człowieka i środowiska naturalnego. Student powinien również znać metody pomiarów i wykrywania promieniowania jądrowego, skażeń promieniotwórczych, znać sposoby zmniejszania narażenia i podstawowe zasady ochrony radiologicznej w obiektach jądrowych.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
  • Wykład – egzamin pisemny (test). Egzaminy poprawkowe i terminy sesji poprawkowych zgodnie z regulaminem studiów.
Wykaz literatury podstawowej:
1. K.N. Muchin, Doświadczalna fizyka jądrowa, t.1, 2, WNT, Warszawa 1978.
2. B. Gostkowska, Wielkości, jednostki i obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, wyd. III, Warszawa 2005.
3. Postępy Techniki Jądrowej (PAA, PTN).
4. Biuletyny IAEA (ang.).
Uwagi:
Uchwała Rady z dnia 18.06.2013 r. Zmiana nazwy przedmiotu na " Energetyka jądrowa"
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski