kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko

Kod przedmiotu: 13.5,12.9-4-PJCS/6
Rok i semestr: III rok (6 semestr)
ECTS: 4 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Źródła promieniowania jonizującego – źródła otwarte, źródła zamknięte, substancje promieniotwórcze i urządzenia radiologiczne, akceleratory cząstek elementarnych. Efekty oddziaływania promieniowania jonizującego ze środowiskiem biologicznym, skutki stochastyczne i deterministyczne, efekty somatyczne i genetyczne, zależność dawka-efekt (hipoteza liniowa, hormeza radiacyjna). Obieg materii w przyrodzie, zdarzenia radiacyjne, opad promieniotwórczy, badanie radioaktywności środowiska i żywności, odpady promieniotwórcze i ich składowanie. Użytkownicy źródeł promieniowania jonizującego, obiekty jądrowe krajowe i wokół Polski. Dawki promieniowania, dawki graniczne, system nadzoru nad źródłami promieniowania jonizującego w Polsce.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazać się dobrą znajomością własności wszystkich rodzajów promieniowania jonizującego, a także wiedzą o rodzajach, budowie i zastosowaniach źródeł promieniowania jonizującego. Powinien posiadać wiedzę o zjawiskach fizycznych związanych z oddziaływaniem promieniowania jonizującego z materią, a w szczególności o biologicznych skutkach oddziaływania tego promieniowania na organizm człowieka i jego otoczenie, jak również znać i rozumieć pojęcia i wielkości fizyczne służące do ilościowej i jakościowej oceny tych skutków. Powinien także wykazać się wiedzą na temat przyczyn i mechanizmów powstawania skażeń promieniotwórczych w środowisku naturalnym człowieka oraz o sposobach zapobiegania i usuwania ich skutków. Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazać się wiedzą na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce oraz znajomością podstawowych, obowiązujących w Polsce aktów prawnych i norm regulujących zasady ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium – ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.
  • Wykład – egzamin pisemny (test). Egzaminy poprawkowe i terminy sesji poprawkowych zgodnie z regulaminem studiów.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Skłodowska, B. Gostkowska, Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1994.
2. B. Gostkowska, Wielkości, jednostki i obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, wyd. II, Warszawa 1991.
3. K.N. Muchin, Doświadczalna fizyka jądrowa, t.1. WNT, Warszawa 1978.
4. Biuletyny PAA i IAEA.
Uwagi:
Uchwała Rady Wydziału 18.06.2013 r.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski