kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Fizyka promieniowania jonizującego

Kod przedmiotu: 13.2,13.5-4-FPJ/5
Rok i semestr: III rok (5 semestr)
ECTS: 4 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Struktura materii, modele budowy atomu i jądra atomowego (izotopy, izomery, izobary, izotony), cząstki elementarne, powstawanie i rodzaje promieniowania jonizującego, zjawisko hamowania elektronu w polu jądra atomowego, promieniowanie rentgenowskie, widma promieniowania rentgenowskiego (ciągłe, charakterystyczne), przemiany promieniotwórcze, reakcje jądrowe, stany wzbudzone atomu i jądra atomowego, przejście izomeryczne, konwersja wewnętrzna, zjawiska rezonansowe w fizyce atomu i jądra atomowego, przechodzenie cząstek naładowanych przez materię, oddziaływanie fotonów atomowych i jądrowych z materią, jonizacja pośrednia i bezpośrednia, efekt fotoelektryczny, efekt Comptona, tworzenie par elektron–pozyton, zjawisko Mössbauera, promieniowanie neutronowe, wiązki promieniowania, podstawy fizyki techniki aparatury wytwarzającej promieniowanie jonizujące.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazać się wysokim poziomem wiedzy o atomistycznej budowie materii i zjawiskach fizycznych związanych ze zmianami stanu materii, w wyniku których następuje emisja promieniowania jonizującego. Powinien również znać i umieć korzystać z praw służących do opisu tych zjawisk oraz rozumieć zależności pomiędzy wielkościami fizycznymi charakteryzującymi własności promieniowania jonizującego i jego oddziaływanie z materią.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
  • Wykład – egzamin pisemny (test). Egzaminy poprawkowe i terminy sesji poprawkowych zgodnie z regulaminem studiów.
Wykaz literatury podstawowej:
1. K.N. Muchin, Doświadczalna fizyka jądrowa, t.1, 2, WNT, Warszawa 1978.
2. G. E. Pustowałow, Fizyka atomowa i Jądrowa,
3. Z. Leś, Wstęp do spektroskopii atomowej, PWN, Warszawa, Kraków 1972.
4. Sz. Szczeniowski, cz. VI, Fizyka Doświadczalna, Fizyka Jądra i Cząstek Elementarnych,
5. A. Strzałkowski, Wstęp do fizyki jądra atomowego.
Uwagi:
Uchwała Rady Wydziału 18.06.2013 r.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski