kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Detekcja i dozymetria promieniowania jonizującego

Kod przedmiotu: 13.5,12.9-4-DDPJ/6
Rok i semestr: III rok (6 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
  • Wykład 3 godz tygodniowo przez 15 tygodni
Treści merytoryczne przedmiotu:
Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią, promieniowanie rentgenowskie, izotopowe źródła promieniowania jonizującego. Detekcja promieniowania jonizującego - liczniki cząstek, detektory śladowe, detektory pasywne i aktywne, detektory gazowe, licznik Geigera-Müllera, komora jonizacyjna, licznik proporcjonalny, detektory półprzewodnikowe, licznik scyntylacyjny, spektrometry cząstek (, ), spektrometr gamma, spektrometria masowa, spektrometria optyczna, spektrometr LSC, spektrometr rentgenowski, statystyka pomiarów promieniowania jądrowego. Dozymetria w środowisku pracy, dozymetria środowiskowa, dawki promieniowania - dawka ekspozycyjna, dawka pochłonięta i równoważna (skuteczna), Kerma, pomiary mocy dawki, dawki graniczne i limity dawek, środki ochronne przed promieniowaniem jonizującym, kryteria i metody oceny zagrożenia od źródeł promieniowania jonizującego.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazać się dobrą znajomością własności wszystkich rodzajów promieniowania jonizującego oraz wiedzą z zakresu wykorzystania źródeł tego promieniowania. Student powinien również znać metody detekcji wszystkich rodzajów promieniowania jonizującego, znać budowę i zasady działania aparatury pomiarowej oraz przyrządów służących do pomiarów promieniowania jonizującego i wykrywania skażeń promieniotwórczych. Powinien znać podstawowe zasady dozymetrii i ochrony radiologicznej oraz pojęcia i wielkości fizyczne służące do jakościowej i ilościowej oceny stopnia narażenia na działanie promieniowania jonizującego.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Wykład – egzamin pisemny (test). Egzaminy poprawkowe i terminy sesji poprawkowych zgodnie z regulaminem studiów.
Wykaz literatury podstawowej:
1. K.N. Muchin, Doświadczalna fizyka jądrowa, t.1, 2, WNT, Warszawa 1978.
2. William J. Price, Detekcja promieniowania jądrowego.
3. E. Funfer i H. Neuert, Liczniki promieniowania.
4. W. I. Goldański, Statystyka pomiarów przy rejestracji promieniowania jądrowego.
5. B. Gostkowska, Wielkości, jednostki i obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, wyd. III, Warszawa 2005.
6. Postępy Techniki Jądrowej (PAA, PTN).
7. Biuletyny IAEA (ang.)
Uwagi:
Uchwała Rady Wydziału 18.06.2013 r.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski