kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Elektronika i elektrotechnika

Kod przedmiotu: 06.2,06.5-4-EE/4,8
Rok i semestr: II rok 4 sem, II stopnia mgr I rok (2 semestr)
ECTS: 5 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
PODSTAWOWE POJĘCIA: napięcie elektryczne, natężenie prądu, wartości chwilowe i wartości skuteczne. Klasyfikacja sygnałów. Rodzaje impedancji. ELEMENTY TEORII OBWODÓW: obwody prądu stałego i obwody prądu zmiennego. Zastosowanie liczb i funkcji zespolonych do opisu układów z wymuszaniem sinusoidalnym. Metody analizy obwodów elektrycznych. MASZYNY ELEKTRYCZNE: maszyny prądu stałego, silniki i prądnice, maszyny prądu przemiennego, transformatory, prądnice i silniki. UKŁADY Z ELEMENTAMI NIELINIOWYMI: układy diodowe, modele tranzystorów i podstawowe układy tranzystorowe. Źródło prądowe, wzmacniacz różnicowy. WZMACNIACZE OPERACYJNE: wzmacniacze, sprzężenie zwrotne, generatory. PODSTAWY ELEKTRONIKI CYFROWEJ: systemy i kody liczbowe, bramki cyfrowe i logika kombinacyjna, układy sekwencyjne, liczniki, pamięć, przetworniki A/C i C/A, elementy 3-magistralowych systemów. PRZYRZĄDY I UKŁADY POMIAROWE: zasilacz, multimetr, oscyloskop, przelicznik. Sensory i wzmacniacze sygnału. Eliminowanie zakłóceń i filtracja sygnału. Uzmiennianie wartości stałych. Pomiar i detekcja słabych sygnałów. Pomiary fazoczułe. Układ Sawyera-Towera, System interfejsowy IEC-625. Przykładowe spektrometry - spektrometry mas i inne.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien rozumieć i umieć stosować podstawowe pojęcia z zakresu elektrotechniki i elektroniki. Student powinien umieć analizować proste układy elektryczne i elektroniczne stosując twierdzenia Thevenina lub Nortona oraz uogólnione prawa Kirchhoffa i Ohma. Powinien umieć stosować wykresy wskazowe oraz posługiwać się takimi metodami jak: metoda uproszczeń, superpozycji, oczkowa, węzłowa, mało-sygnałowa i graficzna. Student powinien rozumieć działanie maszyn elektrycznych, transformatorów, prądnic i silników. Powinien rozumieć efekt wzmocnienia i efekt przełączenia w układach tranzystorowych. Powinien rozumieć charakterystyki takich elementów i układów jak: źródła prądowe, źródła napięciowe, tranzystor, wzmacniacz operacyjny, filtry, układy z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, generatory, bramki logiczne, przerzutniki, multipleksery, przetworniki A/D i D/A. Student powinien być przygotowany do prowadzenia pomiarów i badań z zastosowaniem aparatury elektrycznej i elektronicznej.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
  • Wykład Egzamin pisemny
Wykaz literatury podstawowej:
1.T. Stacewicz, A. Kotlicki, Elektronika w laboratorium naukowym, PWN, Warszawa 1994.
2.P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki, WKŁ, Warszawa 1992, 1995.
3.U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, WNT, Warszawa 1976, 1987, 1996.
4. F. Przezdziecki, Elektrotechnika i Elektronika, PWN, Warszawa.
5. Internet.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski