kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Metody optymalizacji ochrony radiologicznej (1+1)

Kod przedmiotu: 13.5,12.9-4-MOOR/7
Rok i semestr: IV rok (7 semestr)
ECTS: 2 pkt od 2013-06-27 12:34,
4 pkt przed 2013-06-20 12:00
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Skutki stochastyczne i deterministyczne, efekty somatyczne i genetyczne, zależność dawka-efekt (hipoteza liniowa, hormeza radiacyjna). System jakości badań z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, kontrola fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich i radioterapeutycznych, konstrukcja i obliczanie optymalnych parametrów osłon stałych w pracowniach rentgenowskich i izotopowych, system regulacji prawnych w ochronie radiologicznej pacjenta, środowiska zawodowego i ogółu populacji. Fantomy medyczne, procentowa dawka na głębokości (PDG), profil wiązki promieniowania, izodozy, jakość wysokoenergetycznego promieniowania X, osłony redukujące dawkę. Planowanie rozkładu dawek promieniowania X i  - technika SSD, izocentryczna, wiązek naprzeciwległych, obrotowa, korekcja rozkładu dawki ze względu na niejednorodną gęstość tkanki, dozymetria in vivo, pomiar dawki wejściowej i wyjściowej.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać i rozumieć pojęcia i wielkości fizyczne służące do jakościowej i ilościowej oceny skutków oddziaływania promieniowania jonizującego ze środowiskiem biologicznym oraz wykazać się wiedzą i umiejętnością podejmowania praktycznych działań mających na celu minimalizację ryzyka związanego z wpływem promieniowania jonizującego na to środowisko. Powinien również znać podstawowe metody planowania i optymalizacji warunków wykorzystania promieniowania jonizującego, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań medycznych, takich jak diagnostyka rentgenowska i radioterapia.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych.
  • Wykład – zaliczenie.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, red. M. Nałęcz – t.9 Fizyka medyczna, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2002.

2. W. Łobodziec, Dozymetria promieniowania jonizującego w radioterapii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Gliwice 1999, wyd. drugie.

3. Diagnostic Imaging Europe, bull. CMP Healthcare Media Group LLC, US (ang.).

Uwagi:
W roku ak. 2013/2014 likwiduje się labolatorium z tego przedmiotu i wprowadza liczbę punktów ECTS =2.(U.R. z dnia 18.06.2013)

W roku ak. 2012/2013 likwiduje się labolatorium z tego przedmiotu.(U.R.91/2012 z dnia 18.09.2012)

W roku ak. 2011/2012 likwiduje się labolatorium z tego przedmiotu.( U.R. 84/2011)

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski