kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Optyka instrumentalna

Kod przedmiotu: 13.2,06.0-4-OI/4
Rok i semestr: II rok (4 semestr)
ECTS: 4 pkt
Metody dydaktyczne:
Opis metod dydaktycznych:
Zajęcia praktyczne w laboratorium - (pomiary z wykorzystaniem mikroskopu, dokumentowanie cyfrowe i opracowanie obrazów cyfrowych.
Treści merytoryczne przedmiotu:
Klasyczne optyczne przyrządy obserwacyjne, projekcyjne i pomiarowe. Problemy zdolności rozdzielczej, wady odwzorowania, ich usuwanie lub minimalizacja. Współpraca przyrządów obserwacyjnych z kamerami cyfrowymi. Dokumentowanie obserwacji i pomiarów optycznych. Wykorzystanie obrazu cyfrowego do pomiarów geometrycznych. Inne zastosowania obrazowania cyfrowego. Interferometria polaryzacyjna . Pomiary różnicy dróg optycznych, kontrast fazowy. Mikrofotomertria. Mikroskopia fluorescencyjna, mikroskopia w podczerwieni, mikroskopia konfokalna, skanowanie optyczne. Współczesne przyrządy fotometryczne i spektrometry.
Założenia i cele przedmiotu:
Po ukończeniu kursu optyki instrumentalnej student powinien wykazać się znajomością dostępnych aktualnie metod zastosowania przyrządów optycznych do obserwacji, dokumentacji różnych procesów fizycznych i pomiarów różnych wielkości fizycznych.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – praktyczna umiejętność obsługi mikroskopu i wykonywania pomiarów geometrycznych i optycznych z jego użyciem.
  • Wykład – egzamin ustny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. A. Pluta , Mikroskopia optyczna, PWN Warszawa 1982.
2. A. Ratajczyk, Optyka ośrodków anizotropowych, PWN Warszawa 1994.
3. B. Dubik, M. Zając, Elementy interferometrii, OW Pol W-w 1998.
4. W. Demtröder, Spektroskopia laserowa, PWN Warszawa 1993.
5. T. Hanc , Pomiary optyczne WNT Warszawa 1964.
6. R. Jóźwicki Optyka instrumentalna WNT Warszawa 1970.
7. J. Godlewski Generacja i detekcja promieniowania optycznego, PWN Warszawa 1997.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski