kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Fizyka materiałów

Kod przedmiotu: 13.2,06.7-4-Fm/5
Rok i semestr: III rok (5 semestr)
ECTS: 4 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Rodzaje materiałów – podział i wytwarzanie:
metale, ceramiki, polimery, spieki, kompozyty, stopy, szkła.
Zjawiska wywołane przez naprężenia mechaniczne:
własności sprężyste kryształów, niesprężystość, odkształcenia plastyczne, wytrzymałość mechaniczna materiałów.
Wpływ energii cieplnej na materiały i cieplne własności materiałów:
rozszerzalność cieplna, naprężenia cieplne, pełzanie materiałów w podwyższonych temperaturach, ciepło właściwe, przewodnictwo cieplne kryształów, polikryształów i materiałów wielofazowych, termicznie aktywowane procesy przenoszenia masy w ciałach stałych, przemiany bezdyfuzyjne w ciałach stałych.
Wpływ pola elektromagnetycznego na materiały:
przewodnictwo elektryczne, wytrzymałość dielektryczna kryształów i polikryształów, polaryzacja elektryczna w polikryształach i materiałach wielofazowych, namagnesowanie, zabarwienie materiałów izolacyjnych, fotoprzewodnictwo, zjawisko fotoluminescencji.
Wpływ promieniowania o wysokiej energii:
defekty radiacyjne w materiałach i zmiany wybranych własności wywołane promieniowaniem.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać budowę materiałów, sposoby ich wytwarzania oraz wybrane własności. Powinien uzyskać wiedzę o zachowaniu się materiałów pod wpływem naprężeń mechanicznych, naprężeń mechanicznych w podwyższonych temperaturach, ciepła, pól elektromagnetycznych oraz promieniowania o wysokiej energii.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
  • Wykład – egzamin ustny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. K. Przybyłowicz, J. Przybyłowicz, Fizyczne podstawy materiałoznawstwa, Politechnika Świętokrzyska, internetowa wersja skryptu nr 279: http://www.tu.kielce.pl/~wdep/
2. R. Pampuch, Zarys nauki o materiałach, PWN, Warszawa 1977
3. C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa 1976
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski