kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Fizyka Ziemi

Kod przedmiotu: 13.2, 07.3-4-FZ
ECTS: 4 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Wykład: Ziemia, morze, powietrze: Geosfery. Fizyka planet. Geologia. Budowa głębokiego wnętrza Ziemi: Płaszcz. Jądro. Cykl krążenia i przemiany fazowe wody. Hydrologia. Warstwy atmosfery. Skład powietrza. Meteorologia. Figura Ziemi. Przyciąganie grawitacyjne i siła odśrodkowa. Grawimetria: Podstawy fizyczne i geologiczne. Anomalie siły ciężkości. Pole geomagnetyczne. Magnetyzm minerałów i skał. Paleomagnetyzm. Magnetometria: Podstawy fizyczne i geologiczne. Anomalie geomagnetyczne. Sprężystość Ziemi. Sejsmometria: Podstawy fizyczne i geologiczne. Zjawiska elektryczne i elektromagnetyczne w Ziemi. Promieniotwórczość i skład izotopowy Ziemi. Geoneutrina. Termika Ziemi. Fizyka środowiska. Geotektonika. Bilans powierzchni Ziemi. Planetologia. Geofizyka w Polsce. Konwersatorium: Studenci zapoznają się z metodami rachunkowymi w podstawowych działach geofizyki ogólnej. Nabierają umiejętności w terenowych pomiarach magnetometrem. Indywidualnie opracowują tematy w zakresie geofizyki wskazane przez prowadzącego zajęcia.
Założenia i cele przedmiotu:
Studenci zapoznają się z fizyką Ziemi w szerokim ujęciu zarówno w aspekcie podstawowym jak i stosowanym, także z odniesieniem do fizyki planet. W rezultacie studenci po zaliczeniu kursu powinni znać budowę wnętrza Ziemi, hydrosfery i atmosfery oraz główne procesy fizyczne zachodzące w tych obszarach, w tym ziemską siłę ciężkości, geomagnetyzm, sejsmikę i geotermię. Ponadto, słuchacze kursu poznają podstawy pomiarów geofizycznych i metody interpretacji wyników.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – zadania rachunkowe, samodzielne opracowanie na piśmie wybranych tematów z geofizyki oraz złożenie pisemnego raportu z ćwiczeń terenowych.
  • Wykład – egzamin pisemny; (1) pytania testowe, (2) zagadnienie opisowe i (3) zadanie rachunkowe.
Wykaz literatury podstawowej:
1. Edward Stenz i Maria Mackiewicz, Geofizyka ogólna (PWN, Warszawa, 1964).
2. Zbigniew Fajklewicz red., Zarys geofizyki stosowanej (Wyd. Geologiczne, 1972).
3. Jan Mietelski, Astronomia w geografii (PWN, Warszawa, 2005).
4. Jacek Januszewski, Systemy satelitarne GPS Galileo i inne (PWN, Warszawa, 2006).
5. Egbert Boeker, Rienk van Grondelle, Fizyka Środowiska (PWN, Warszawa, 2002).
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski