kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Fizyka fazy skondensowanej I

Kod przedmiotu: 13.2-4-FFS I/5
Rok i semestr: III rok (5 semestr)
ECTS: 5 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Struktura kryształów: komórka prymitywna, sieć, baza, struktura, symetrie punktowe, sieci Bravais’ego, wskaźniki Millera płaszczyzn krystalograficznych, podstawowe struktury krystaliczne. Sieć odwrotna: dyfrakcja fal na kryształach, warunki dyfrakcji Bragga i Lauego, sieć odwrotna, strefa Brillouina. Wiązania chemiczne w kryształach: wiązanie kowalencyjne, jonowe, metaliczne, wodorowe, van der Waalsa. Potencjał Lenarda-Jonesa, energia spójności, energia Madelunga, stała Madelunga. Drgania sieci krystalicznej: drgania sieci jednowymiarowej, związek dyspersyjny, sieć z bazą dwuatomowa, drgania akustyczne i optyczne, kwantowanie drgań sieci, fonony, rozkład Plancka, gęstość stanów fononowych, model Debye’a ciepła właściwego ciał stałych. Gaz elektronów swobodnych: energia Fermiego, wpływ temperatury na obsadzenie stanów, rozkład Fermiego-Diraca, gęstość stanów, ciepło właściwe gazu elektronowego. Przewodnictwo elektryczne, mikroskopowe wyprowadzenie prawa Ohma. Elektrony swobodne w polu magnetycznym, częstość cyklotronowa, efekt Halla. Elektrony w polu potencjału okresowego: model prawie swobodnych elektronów, pasma energetyczne, szerokość przerwy energetycznej. Funkcje Blocha, równanie falowe elektronu w potencjale okresowym, model Kroninga-Penneya. Metale, półprzewodniki, izolatory. Półprzewodniki. Szerokość przerwy energetycznej, równanie ruchu dla elektronu w paśmie energetycznym, dziury, masa efektywna. Przewodnictwo samoistne i domieszkowe. Złącze prostujące p-n.
Założenia i cele przedmiotu:
Po wysłuchaniu wykładu i aktywnym udziale w konwersatoriach student powinien rozumieć pojęcia i wielkości fizyczne służące do opisu struktury i właściwości ciał stałych, znać podstawowe struktury krystaliczne i typy wiązań, pojęcie sieci odwrotnej. Powinien rozumieć i opisywać matematycznie drgania sieci krystalicznej i problem ciepła właściwego ciał stałych, model swobodnych elektronów, oraz pojawianie się pasm energetycznych. Powinien potrafić wyjaśnić działanie złącza prostującego.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
  • Wykład – egzamin ustny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa 1999.
2. H. Ibach, H. Luth, Fizyka ciała stałego, PWN, Warszawa 1996.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski