kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Struktura elektronowa a właściwości ciał stałych

Kod przedmiotu: 13.2-4-SEWCS/II/2
Typ przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru dla specjalności fizyka medyczna i fizyka materiałów wielofunkcjonalnych na studiach II stopnia na kierunku fizyka techniczna. Obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów II stopnia dla specjalności fizyka nowych materiałów i specjalności fizyka doświadczalna na kierunku fizyka.
Rok i semestr: I lub II rok, Fiz. tech. I rok (2 semestr)
ECTS: 5 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Struktura elektronowa atomu – orbitale i ich własności. Hybrydyzacja. Teorie wiązania kowalencyjnego. Wiązanie jonowe i mieszane. Interpretacja pasm w izolatorach i półprzewodnikach na podstawie wiązania chemicznego.

Metody wyznaczania struktury elektronowej molekuł i ciał stałych: Hartree-Focka, liniowej kombinacji orbitali atomowych, funkcjonału gęstości stanów.

Struktura elektronowa metali i jej związek z własnościami optycznymi. Stany elektronowe w układach niskowymiarowych.

Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu tego przedmiotu student będzie rozumiał pojęcia opisujące wiązanie chemiczne w kryształach, zwiazek struktury elektronowej kryształu z wiązaniem chemicznym oraz z własnościami fizycznymi kryształu. Bedzie w stanie wykonać proste obliczenia strukrury elektronowej oraz zapoznawac się ze zrozumieniem ze współczesnymi metodami obliczania struktury elektronowej ciał stalych .
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
Wykaz literatury podstawowej:
1.H. Haken, H.Ch. Wolf – Atomy i kwanty.

2.H. Haken, H.Ch. Wolf – Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej.

3.L. Piela – Idee chemii kwantowej.

4.N.W. Ashcroft, N.D. Mermin – Fizyka ciała stałego.

5.W. Harrison – Electronic Structure and the Properties of Solids.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski