kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Mechanika kwantowa dla inżynierów

Kod przedmiotu: 13.2-4-MKdI/II/1
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów II stopnia na kierunku fizyka i fizyka techniczna dla wszystkich specjalności.
Rok i semestr: I rok (1 semestr)
ECTS: 6 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Postulaty mechaniki kwantowej. Układy ze skończoną liczbą poziomów(polaryzacja fotonu, spin ½, atomy dwupoziomowe, rezonans magnetyczny, oscylacje Rabbiego). Elementy kwantowej teorii informacji (układy złożone, stany splatane, teleportacja stanów). Oscylator harmoniczny (operatory kreacji i anihilacji, pola kwantowe: fale dźwiękowe i fonony, pole elektromagnetyczne i fotony, stany koherentne i ściśnięte). Oddziaływanie atomów z polem elektromagnetycznym (model Rabiego, kwantowy model Jaynesa- Cummingsa, emisja spontaniczna i wymuszona, podstawy fizyki laserów). Kwantowe układy otwarte (równania dynamiki, tłumiony oscylator harmoniczny, relaksacja atomów dwupoziomowych, kwantowy ruch Browna, dekoherencja).
Założenia i cele przedmiotu:
Celem wykładu jest zaznajomienie studentów kierunku fizyki technicznej z nowoczesnymi zastosowaniami mechaniki kwantowej do opisu procesów oddziaływania atomów z fotonami, zjawisk nieodwracalnych zachodzących w układach otwartych i kwantowych aspektów przetwarzania informacji. Po zaliczeniu tego przedmiotu studenci będą umieli przeanalizować zjawisko rezonansu magnetycznego, kwantowe własności światła, oddziaływania fotonów z atomami oraz będą rozumieć podstawowe aspekty fizyki kwantowej, takie jak splątanie, nielokalność, łamanie nierówności Bella. Ponadto poznają podstawy fizyki laserów.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy.
  • Wykład egzamin pisemny i ustny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. M. Le Bellac „Quantum Physics”, Cambridge Uni. Press. 2006.

2. J.-L. Basdevant, J. Dalibard “Quantum Mechanics”, Springer. 2002.

3. C.C. Gerry, P.L. Knight “Wstęp do optyki kwantowej”, PWN, 2007.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski