kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Fizyka fazy skondensowanej II

Kod przedmiotu: 13.2-4-FFSII/6
Rok i semestr: III rok (6 semestr)
ECTS: 7 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Półprzewodniki: przewodnictwo elektronowe i dziurowe, złącze p-n i jego praktyczne zastosowania. Powierzchnie Fermiego i metale: konstrukcja powierzchni Fermiego, orbity elektronowe i dziurowe, orbity otwarte, obliczanie pasm energetycznych, metody doświadczalne badania powierzchni Fermiego. Nadprzewodnictwo: równanie Londonów, zarys teorii BCS, nadprzewodniki drugiego rodzaju, nadprzewodniki wysoko-temperaturowe, obecne i perspektywiczne zastosowania nadprzewod-ników. Dielektryki: makroskopowe pole elektryczne, lokalne pole elektryczne, względna przenikalność elektryczna, polaryzowalność dielektryka, katastrofa polaryzacyjna, ferroelektryki. Diamagnetyzm i paramagnetyzm: poglądowe objaśnienie diamagnetyzmu, zarys teorii paramagnetyzmu, podatność magnetyczna elektronów przewodnictwa. Ferromagnetyzm: temperatura Curie, poglądowe objaśnienie mechanizmu spontanicznego namagnesowania, domeny magnetyczne, pętla histerezy ferromagnetyka, uporządkowanie antyferromagnetyczne i ferrimagnetyczne. Defekty punktowe w kryształach: luki sieciowe i wpływ temperatury na ich równowagową koncentrację, centra barwne, dyfuzja – mechanizm dyfuzji na duże odległości, I prawo Ficka. Stopy: podstawieniowe roztwory stałe, reguły Hume – Rothery’ego, przejście porządek – nieporządek, diagramy fazowe. Ciała stałe niekrystaliczne: funkcja rozkładu radialnego, szkła, półprzewodniki amorficzne. Na początku każdego rozdziału przedstawiane są związane z tematem podstawowe fakty doświadczalne.
Założenia i cele przedmiotu:
Umiejętność opisu wybranych właściwości ciał stałych i materiałów amorficznych i rozumienie zachodzących w nich zjawisk fizycznych.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium - ustne wystąpienia studentów oraz pisemne sprawdziany (kilka w ciągu semestru).
  • Wykład - egzamin ustny.
Wykaz literatury podstawowej:
Pozycje podstawowe:
1. C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa, 1999.
2. H. Ibach, H. Lüth, Fizyka ciała stałego, PWN, Warszawa, 1996.
Pozycje pomocnicze:
1. N. W. Askcroft, N. D. Mermin, Fizyka ciała stałego, PWN, Warszawa, 1986.
2. A. Sukiennicki, A, Zagórski, Fizyka ciała stałego, WNT, Warszawa, 1984.
3. J. Stankowski, B. Czyżak, Nadprzewodnictwo, WNT, Warszawa, 1999.
4. J. Garbarczyk, Wstęp do fizyki ciała stałego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski