kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Programy użytkowe

Kod przedmiotu: 11.3-4-PU/1
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy (zamiennie z przedmiotem "Pakiet programów biurowych) do ukończenia całego toku studiow na wszystkich specjalnościach na kierunkach: fizyka i fizyka techniczna.
Rok i semestr: I rok (1 semestr)
ECTS: 2 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
„Programy użytkowe” dają studentom umiejętność wykonywania typowych obliczeń matematycznych na poziomie akademickim za pomocą ogólnie dostępnych programów komputerowych oraz wizualizacji wyników w postaci wykresów. Główny nacisk położony jest na naukę umiejętności praktycznych (2 godz. zajęć w laboratorium i 1 godz. wykładu).
Założenia i cele przedmiotu:
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi programami komputerowymi, wspomagającymi naukę matematyki i fizyki na poziomie akademickim. Po zaliczeniu tego przedmiotu student będzie potrafił za pomocą komputera:
- Wykonywać rysunki funkcji i zbiorów danych.
- Zapisywać tekst, wzory matematyczne i wykresy w formie odpowiedniej dla druku.
- Wykonywać podstawowe obliczenia symboliczne (np. upraszczać wyrażenia algebraiczne, obliczać sumy, granice, etc.).
- Wykonywać podstawowe obliczenia numeryczne (np. obliczać wartości funkcji, rozwiązywać równania liniowe i nieliniowe, obliczać pole powierzchni etc.).
- Dopasowywać dane do sparametryzowanych wzorów teoretycznych.
- Przygotowywać skrypty automatyzujące analizy numeryczne.
Opanowanie tych umiejętności ułatwi naukę przedmiotów wymagających wykonywania obliczeń matematycznych.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pracowni komputerowej. Warunkiem zaliczenia pracowni jest systematyczne wykonywanie list zadań ogłaszanych co tydzień, oraz wykonanie jednego projektu (w ostatnim miesiącu nauki) polegającego na napisaniu niewielkiego eseju dotyczącego wybranego zagadnienia z fizyki lub matematyki. Esej ten powinien w maksymalnym stopniu wykorzystywać techniki komputerowe poznane na zajęciach. Na ocenę z pracowni komputerowej składają się – w równych częściach – wypadkowa ocena z wykonania cotygodniowych list zadań oraz z projektu.
Wykaz literatury podstawowej:
1. N. Sastry, „Visualize your data with gnuplot”, http://www.ibm.com/developerworks/library/lgnuplot/
2. Antoni Diller, „LaTeX. Wiersz po wierszu”, Helion 2001.
3. Maxima Manual, http://maxima.sourceforge.net/docs/manual/en/
4. J. W. Eaton, „The GNU Octave Manual”
5. E. Siever, „Linux podręcznik użytkownika”, RM 1999
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski