kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Pakiet programów biurowych

Kod przedmiotu: 11.3-4-PPB/1
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy (zamiennie z przemiotem Programy użytkowe) do ukończenia całego toku studiów na wszystkich specjalnościach na kierunkach: fizyka i fizyka techniczna.
Rok i semestr: I rok (1 semestr)
ECTS: 2 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Przedmiot ma charakter wyrównawczy pozwalający na uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się TI zdobyte w szkole średniej.
Zajęcia polegają na wykonywaniu ćwiczeń doskonalących umiejętności posługiwania się:
- edytorem teksu (MS Word),
- arkuszem kalkulacyjnym (MS Excel),
- programem do przygotowywania prezentacji multimedialnej (MS Powerpoint),
- przeglądarką i wyszukiwarką internetową i pocztą elektroniczną
Założenia i cele przedmiotu:
Przygotowanie studentów do sprawnego posługiwania się podstawowymi narzędziami TI podczas studiów. W szczególności, student po zakończeniu kursu powinien umieć:
1. posługując się edytorem tekstu (np. MS Word), sporządzać i redagować dokumenty zawierające tekst, tabele, wzory matematyczne oraz grafikę,
2. posługując się arkuszem kalkulacyjnym (np. MS Excel), zapisywać dane, wykonywać obliczenia, sporządzać wykresy funkcji i schematyczne rysunki typowe dla zastosowań fizycznych,
3. wykorzystując typowe oprogramowanie (np. MS PowerPoint), przygotowywać prezentacje naukowe, posługiwać się Internetem i pocztą elektroniczną
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium Bieżąca ocena umiejętności oraz sprawdzian końcowy.
Wykaz literatury podstawowej:
Każdy dostępny podręcznik do pakietu programów MS Office.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski