kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Programowanie 1

Kod przedmiotu: 11.3-4-PI/2
Rok i semestr: I rok (2 semestr)
ECTS: 2 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Opis systemu operacyjnego Linux, system plików, edycja plików tekstowych. Wybrane polecenia powłoki: cat, paste, cp, cut, date, df, echo, find, grep, mail, sort, tar, tr. Potoki. Zmienne systemowe, cudzysłowy, arytmetyka zmiennych systemowych. Skrypty i ich argumenty. Test i związane z nim decyzje: if-else. Konstrukcje for, while, untill i case. Język C, kod źródłowy, kompilacja, konsolidacja. Typy zmiennych, formatowanie wyjścia, operatory przypisania, arytmetyczne, logiczne i bitowe. Instrukcja if i switch oraz pętle for i while. Wskaźniki, tablice, argumenty funkcji main(). Funkcje. Operacje na plikach: czytanie i pisanie plików tekstowych. Formaty plików graficznych pgm i ppm. Tworzenie plików graficznych w tych formatach za pomocą skryptów bash oraz programów w C. Wizualizacja dwuwymiarowa wybranych fraktali i rozkładu potencjału.
Założenia i cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemem operacyjnym Linux na poziomie użytkownika, pisaniem prostych skryptów w powłoce bash oraz prostych programów w języku C. Po zakończeniu semestru student powinien posiadać praktyczne umiejętności potrzebne przy opracowywaniu danych eksperymentalnych umieszczonych w plikach tekstowych oraz graficznych pgm i ppm.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium - Studenci są oceniani na podstawie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów. Kilka razy w semestrze dostają do rozwiązania zadanie oceniane przez prowadzącego laboratorium.
Wykaz literatury podstawowej:
1. S. G. Kochan, P. H. Wood, Unix shell programming, lub podobne opracowania.
2. H. Schildt, Programowanie: C++ , Wydawnictwo RM (rozdziały poświęcone językowi C).
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski