kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Programowanie 2

Kod przedmiotu: 11.3-4-P2
Rok i semestr: II rok (3 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Podstawy języka C++. Wskaźniki i referencje, dynamiczne tworzenie tablic, klasy, obiekty, dziedziczenie, metody wirtualne, polimorfizm. Przeciążanie operatorów. Strumienie predefiniowane, manipulatory. Operacje wejścia/wyjścia na plikach, szablony funkcji i klas. Rozszerzenie języka C++: Biblioteka STL. Wybrane przykłady kontenerów, iteratorów i algorytmów. Biblioteka obiektowa do obliczeń numerycznych i symbolicznych GiNaC. Wykorzystanie we własnych programach przekształceń symbolicznych i obliczeń numerycznych. Dwuwymiarowa wizualizacja rozkładu potencjału. Tworzenie graficznego interfejsu użytkownika przy użyciu biblioteki obiektowej gtkmm-2.4. Przykłady z wykorzystaniem interfejsu graficznego. Proste wizualizacje: Ruchy Browna, przykłady metody Monte Carlo, Dynamiki Molekularnej.
Założenia i cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z programowanie obiektowym na przykładzie języka C++ i w konsekwencji zapoznanie z wybranymi bibliotekami obiektowymi, będącymi narzędziami dla fizyka. Po ukończeniu semestru student powinien umieć wykonać samodzielnie graficzny interfejs użytkownika i przeprowadzić wizualizację prostych zjawisk fizycznych.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium Projekty i ćwiczenia praktyczne. Studenci są oceniani na podstawie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów. Kilka razy w semestrze dostają do rozwiązania zadanie oceniane przez prowadzącego laboratorium.
Wykaz literatury podstawowej:
H. Schildt, Programowanie: C++ , Wydawnictwo RM.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski