kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Zastosowanie komputerów w pomiarach

Kod przedmiotu: 11.3-4-ZKP/5
Rok i semestr: III rok (5 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
System obliczeń numerycznych i wizualizacji danych MATLAB: podstawowe operacje na skalarach, wektorach i macierzach, metody numeryczne algebry liniowej (eliminacja Gaussa, rozkład QR, szukanie wektorów i wartości własnych) i ich realizacja w systemie MATLAB - wykorzystanie liniowych równań macierzowych do opracowania danych. Graficzne funkcje systemu MATLAB, wizualizacja danych. Metody aproksymacji i interpolacji danych wielomianem (interpolacja Lagrange'a), funkcjami sklejanymi (spline) - realizacja w systemie. Dyskretna transformata Fouriera (FFT) i jej zastosowanie w analizie danych. Generacja liczb pseudolosowych i metoda Monte Carlo. Programowanie w języku MATLAB: skrypty i funkcje, struktury sterujące, funkcje "funkcyjne" i ich zastosowania w analizie numerycznej. Podstawy numerycznego całkowania funkcji i równań różniczkowych: wzór Simpsona, metoda Rungego - Kutty. Zastosowanie macierzy rzadkich do numerycznego całkowania liniowych cząstkowych równań różniczkowych: zagadnienie brzegowe i własne. Metody szukania ekstremów i miejsc zerowych. Podstawy systemu przygotowania dokumentów LATEX.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawy systemu MATLAB, znać najczęściej stosowane metody numeryczne, w szczególności wykorzystywane w opracowaniu danych eksperymentalnych, umieć zastosować je w systemie MATLAB jak również umieć zaprogramować je w innym znanym sobie języku, umieć sporządzić prosty dokument w LaTeX'u.
Wykaz literatury podstawowej:
1. A. Björck, G. Dahlquist, Metody numeryczne, PWN, Warszawa 1983.
2. J. Brzózka, L. Dorobczyński, Programowanie w Matlab, MIKOM, Warszawa, 1998.
3. M. Stachurski, Metody numeryczne w programie MATLAB, MIKOM, Warszawa, 2003.
Uwagi:
U.R. 95/2011(25.10.2011) zmiana nazwy przedmiotu od semestru letniego 2011/2012 na Zastosowanie środowiska LabView w pomiarach.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski