kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Modelarnia – krytyczność i złożoność

Kod przedmiotu: 11.3,13.2-4-Mkz
Typ przedmiotu:
Do wyboru dla wszystkich specjalności na studiach I i II stopnia, na kierunkach fizyka i fizyka techniczna
ECTS: 5 pkt
Metody dydaktyczne:
Opis metod dydaktycznych:
Zajęcia maja nowoczesną formę interaktywną. Stosowane są takie metody dydaktyczne jak dyskusje, burze mózgów, prezentacje (indywidualne i grupowe), ćwiczenia numeryczne i rachunkowe, w szczegolności: wykłady, seminaria i warsztaty grupowe, praca w pracowni komputerowej.
Treści merytoryczne przedmiotu:
Podstawą programową jest prezentacja prostych modeli, które w sposób wyjątkowy wpłynęły na rozwój nowoczesnej teorii zjawisk krytycznych (w tym nierównowagowych przejść fazowych), teorii nieliniowych układów dynamicznych lub znalazły szerokie zastosowania interdyscyplinarne. Przedstawione zostaną również metody analizy takich modeli, w tym wyznaczanie dynamicznych wykładników krytycznych, prawdopodobieństwa i czasu ucieczki i inne. Ponieważ wymagania wstępne nie zakładają znajomości teorii przejść fazowych czy procesów stochastycznych, w treściach merytorycznych pojawią się podstawy zarówno jednych jak i drugich, w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach.
Założenia i cele przedmiotu:
Student zapozna się z nowymi ideami modelowania układów złożonych i nierównowagowych przejść fazowych. Ponadto będzie miał okazję uczestniczyć w procesie badawczym od narodzin modelu, poprzez przegląd literaturowy, analizę modelu metodami numerycznymi i analitycznymi aż po prezentację wyników. Nabędzie umiejętność właściwego formułowania założeń, wniosków, krytycznej analizy, dyskusji i pracy grupowej oraz publicznej prezentacji wyników badań. Rozwinie umiejętności znajdowania powiązań przyczynowo-skutkowych, podniesie efektywność pracy nad nowymi rozwiązaniami i zdobędzie kwalifikacje związane z pracą w grupie oraz efektywną komunikacją i prezentacją publiczną.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
 • Laboratorium i saminarium - łączne zaliczenie.

  Oceniane będą:

  • pisemna praca semestralna w formie publikacji naukowej (przy użyciu wybranego stylu latexa),
  • prezentacje publiczne,
  • udział w dyskusjach w ramach seminariów i burzach mózgów,
  • indywidualne projekty programistyczne.
 • Wykład egzamin. Egzamin polegać będzie na publicznej prezentacji dotyczącej problemu, na temat którego dotyczyć będzie pisemna praca semestralna. Oceniana będzie zarówno sama prezentacja, jak i udział w dyskusji po prezentacji (zarówno z pozycji prelegenta jak i słuchacza).
Wykaz literatury podstawowej:
1. P. L. Krapivsky, S. Render, E. Ben-Naim, „A kinetic view of statistical physics”, Cambridge University Press 2010.
2. K. Christensen, N. R. Moloney, “Complexity and Criticality”, Imperial College Press 2005.
3.M. Henkel, H. Hinrichsen, S. Lubeck, “Non-Equilibrium Phase Transitions”, Springer 2008
4. Artykuły oryginalne z zakresu układów złożonych,krytyczność, ukladów nieliniowych i nierownowagowych.
Uwagi:
Wprowadzony od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski