kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Bazy danych

Kod przedmiotu: 11.3-4-DB/4
Rok i semestr: II rok (4 semestr)
ECTS: 2 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Model relacyjnej bazy danych. Język zapytań SQL: Zapytania SELECT: filtrowanie, grupowanie, złączenia, podzapytania. Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie tabel. Wstawianie, modyfikowanie i usuwanie danych. Projektowanie baz danych, usuwanie redundacji, normalizacja. Tworzenie aplikacji w systemie Access: tabele, kwerendy, formularze i raporty. System MySql.: Działanie sytemu typu klientserwer. Tworzenie bazy danych, tabel, indeksów. Wstawianie, modyfikowanie i usuwanie danych. Więzy referencyjne. Transakcje. Aplikacje bazodanowe w językach PHP/MySql: PHP. Zmienne, zmienne predefiniowane, struktury kontrolne, funkcje. PHP i MySql.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawy relacyjnych baz danych, języka SQL oraz tworzenia aplikacji bazodanowych w systemie Access i w systemie bazodanowym typu klientserwer.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium : rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, zaprojektowanie bazy danych i wykonanie 2 aplikacji bazodanowych: jednej w systemie Access, a drugiej w PHPi MySql.
Wykaz literatury podstawowej:
1. C.J. Date, Wprowadzenie do systemu baz danych, WNT, 2000.
2. T. Converse, J. Park, C. Morgan, PHP5 i MySQL. Biblia, Helion, 2005.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski