kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Modelowanie procesów biologicznych

Kod przedmiotu: 13.2,11.3,13.1-4-MPB/6
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów dla specjalności: modelowanie układów bioloicznych na kierunku fizyka.
Rok i semestr: III rok (6 semestr)
ECTS: 5 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Modele Dynamiki Populacyjnej a w szczególności Modele Verhulsta, Lotki-Volterry i Kołmogorowa. Portrety fazowe. Od problemu do modelu. Zalety i ograniczenia modelowania matematycznego. Metody fizyki statystycznej w modelowaniu układów biologicznych. Przejścia fazowe w ewolucji biologicznej. Samoorganizująca się krytyczność w modelowaniu specjacji i wielkich wymierań – model Baka-Sneppena. Proste modele genetyczne specjacji sympatrycznej. Modelowanie ewolucji biologicznej, dynamiki populacyjnej oraz demografii w modelu Penny. Sieciowe modele dynamiki populacyjnej (układy dwóch gatunków, zmiany klimatyczne, degradacje środowiska itd.). Dyfuzja z reakcją chemiczną w modelowaniu układów biologicznych (układy drapieżca-ofiara, epidemie, powstawanie wzorów na skórach zwierząt). Modelowanie dynamiki populacji bakteryjnych – automaty komórkowe, Eden model, wzrost struktur fraktalnych. Modelowanie zachowań „społecznych” zwierząt na przykładzie zachowań grupowych mrówek i ptaków.
Założenia i cele przedmiotu:
Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studenta z istotą modelowania układów biologicznych oraz prezentacja wybranych modeli fizycznych i matematycznych. Student powinien nabyć umiejętność samodzielnego zbudowania prostego modelu oraz jego, przynajmniej częściowej, analizy.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium - implementacja programów komputerowych oraz analiza wyników otrzymanych z symulacji zgodnie z listami zadań.
  • Wykład - zaliczenie: zaproponowanie własnego modelu wybranego zagadnienia biologicznego oraz analiza tego modelu; weryfikacja modelu – ocena sensowności i realności.
Wykaz literatury podstawowej:
1. How Nature Works, P. Bak, New York, NY: Copernicus Press (1996), ISBN 0-387-94791-4
2. Evolution, Money, War, and Computers - NonTraditional Applications of Computational Statistical Physics, S. Moss de Oliveira, P.M.C. de Oliveira, and D. Stauffer, Teubner, Stuttgart-Leipzig (1999), ISBN 3-519-00279-5
3. Mathematical Biology, J. D. Murray, volume 19 in the series: Biomathematics 3rd ed. 2002. Corr. 2nd printing, 2008, XXIII, 551 p. 164 illus. ISBN: 978-0-387-95223-9
4. artykuły oryginalne
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski