kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Program graficz. interejsu użytkownika

Kod przedmiotu: 11.3-4-PGIU
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
I. Ogólna charakterystyka platformy .NET.
II. Podstawy języka C# (z akcentem na różnice między C# a C i C++): Typy zmiennych, Klasy, Dziedziczenie, Interfejsy, Kolekcje, Delegaty i zdarzenia.
III. Graficzny interfejs użytkownika: Podstawy, GDI+, Obsługa klawiatury, Obsługa myszy
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu tego przedmiotu student będzie potrafił pisać programy z interfejsem graficznym. Ponadto będzie wprowadzony do pisania programów w języku C# na platformie.NET.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium - ocena programów pisanych przez studentów w ramach list zadań w ciągu semestru oraz ocena programu zaliczeniowego (projektu), którego temat student wybiera z dostarczonej mu listy na początku semestru. Oddanie projektu jest warunkiem koniecznym otrzymania zaliczenia.
Wykaz literatury podstawowej:
J. Liberty "Programowanie C#"
W. Zychla "Windows oczami programisty"
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski