kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Analiza matematyczna 3

Kod przedmiotu: 11.1-4-AM3/3
Rok i semestr: II rok (3 semestr)
ECTS: 7 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Elementy analizy zespolonej: różniczkowanie zespolone, całka zespolona, wzór Cauchy’ego, osobliwości i residua. Szeregi Fouriera. Transformata Fouriera. Równania różniczkowe cząstkowe: metoda separacji zmiennych na przykładzie równania falowego, przewodnictwa cieplnego, równania Laplace’a i równania Schroedingera. Przestrzeń z iloczynem skalarnym. Ortogonalizacja Gramma – Schmidta. Wielomiany Legendre’a, Hermite’a , Laguera i Czebyszewa. Rozwiązywanie równań metodą szeregów potęgowych.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstaw y analizy zespolonej i teorii szeregów Fouriera, opanować elementy teorii równań różniczkowych cząstkowych i metod ich rozwiązywania. Powinien znać podstawy teorii nieskończenie wymiarowych przestrzeni liniowych z iloczynem skalarnym i układów ortonormalnych w tych przestrzeniach.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
  • Wykład egzamin pisemny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. F. Leja, „Funkcje zespolone”
2. D. Mc Quarrie, „Matematyka dla przyrodników” tom 2 i 3.
3. F. Byron, R. Fuller,”Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej”
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski