kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Analiza matematyczna 2 do (16/17)

Kod przedmiotu: 11.1-4-AM1/1
Rok i semestr: I rok (1 semestr)
ECTS: 8 pkt
Egzamin: 1 od 2014-04-16 19:55
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Liczby rzeczywiste. Ciągi i szeregi liczbowe. Funkcje jednej zmiennej. Ciągłość. Różniczkowanie. Własności funkcji różniczkowalnych. Całka nieoznaczona. Całka oznaczona i jej zastosowania. Całki niewłaściwe.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawy analizy matematycznej funkcji jednej zmiennej, mieć opanowane podstawowe pojęcia i twierdzenia matematyczne w tym zakresie oraz ich dowody Powinien umieć posługiwać się pochodnymi i całkami przy rozwiązywaniu konkretnych problemów.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
  • Wykład - egzamin pisemny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. K. Kuratorski „Rachunek różniczkowy i całkowy”
2. F. Leja „Rachunek różniczkowy i całkowy”
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski