kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Analiza matematyczna 2

Kod przedmiotu: 11.1-4-AM2/2
Rok i semestr: I rok (2 semestr)
ECTS: 9 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Elementy teorii zbieżności w przestrzeniach funkcyjnych, zbieżność punktowa i jednostajna; Geometria i topologia skończenie wymiarowej przestrzeni euklidesowej; funkcje wielu zmiennych (o wartościach wektorowych): ciągłość, różniczkowanie, formuła Taylora, badanie ekstremów i ekstremów warunkowych funkcji określonych na rozmaitościach; geometria linii krzywych: krzywizna, torsja równania Freneta; całkowanie funkcji wielu zmiennych: zmiana zmiennych, twierdzenie Fubiniego oraz Greena; całki krzywoliniowe i powierzchniowe: twierdzenia Stockesa i Gaussa; równania różniczkowe zwyczajne (przegląd podstawowych typów); równania liniowe o stałych i zmiennych współczynnikach, jednorodne i niejednorodne, wyznacznik Wrońskiego, wzór Abela, metoda uzmienniania stałych, układy równań linowych i związek z równaniami n-tego rzędu.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien znać podstawy analizy wektorowej i równań różniczkowych zwyczajnych. Powinien opanować podstawowe pojęcia w tym zakresie i umieć rozwiązywać problemy i dowodzić twierdzenia.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
Wykaz literatury podstawowej:
1. J. M. Marsden, A. J. Tromba: „Vector Calculus“,
2. F. Leja ,, Rachunek Różniczkowy i Całkowy”,
3. G.M. Fichtenholz: ,,Rachunek Różniczkowy i Całkowy”,
4. W. Dubnicki, J. Kłopotowski, T. Szapiro „ Analiza Matematyczna”,
5. N.M. Matwiejew: „Metody Całkowania Równań Różniczkowych Zwyczajnych”.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski