kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Metody matematyczne fizyki teoretycznej

Kod przedmiotu: 11.1,13.2-4-MMFT/4
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów na kierunku fizyka dla specjalności: fizyka teoretyczna.
Rok i semestr: II rok (4 semestr)
ECTS: 6 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Norma i iloczyn skalarny. Przestrzeń Banacha i przestrzeń Hilberta. Liniowe operatory ograniczone na przestrzeni Hilberta. Widmo operatorów samosprzężonych, unitarnych i normalnych. Twierdzenie spektralne dla operatorów zwartych. Operatory zwarte i równania całkowe. Operatory nieograniczone. Przykłady fizyczne. Przestrzeń funkcji całkowalnych z kwadratem jako przykład przestrzeni Hilberta. Transformata Fouriera jako operator unitarny. Elementy teorii dystrybucji.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu tego przedmiotu student będzie znał i rozumiał podstawy analizy funkcjonalnej i potrafił zastosować je do rozwiązywania problemów w fizyce teoretycznej.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
  • Wykład - egzamin pisemny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. W. Kołodziej,”Wybrane rozdziały analizy matematycznej”.
2. J. Musielak,”Wstęp do analizy funkcjonalnej”.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski