kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Teoria przejść fazowych i zjawisk krytycznych

Kod przedmiotu: 13.2-4-TPFZK/5
Rok i semestr: III rok (5 semestr)
ECTS: 5 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Termodynamika przejść fazowych: warunki równowagi i stabilności, potencjały termodynamiczne, klasyfikacja przejść fazowych, utajone ciepło przemiany, diagramy fazowe. Prawa potęgowe i skalowanie w fizyce i poza nią. Parametr porządku i Teoria Landaua: parametr porządku, funkcje korelacyjne, promień korelacji, wykładniki krytyczne, klasy uniwersalności. Modele i metody ich rozwiązania: rozwiązania ścisłe, metoda pola średniego, metoda grupy renormalizacyjnej, analiza jakościowa układu – punkty stałe, atraktory i stabilność, symulacje komputerowe Monte Carlo. Elementy analizy układów dynamicznych: równanie logistyczne, intermitencje, chaos deterministyczny. Kinetyczne modele Isinga: warunek równowagi szczegółowej i stacjonarności, metody rozwiązywania analityczne i numeryczne, zastosowania poza fizyką. Układy nierównowagowe: samoorganizująca się krytyczność i perkolacja ukierunkowana.
Założenia i cele przedmiotu:
Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student będzie znał podstawy teorii przejść fazowych a w szczególności zjawisk krytycznych oraz umiał wykorzystać poznane metody do analizy różnego rodzaju układów złożonych.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
Wykaz literatury podstawowej:
1. J.J. Binney, N. J. Dowrick, A. J. Fisher, M. E. J. Newman, "Zjawiska krytyczne. Wstęp do grupy renormalizacji", PWN, Warszawa 1998
2. J. Klamut, K. Durczewski, J. Sznajd, "Wstęp do fizyki przejść fazowych", (Wyd. PAN 1979)
3. M. Plischke and B. Bergersen, "Equilibrium Statistical Physics" 2nd Edition, (World Scientific 1994)
4. H. B. Callen, "Thermodynamics", (John Wiley \& Sons, Inc. 1960)
Dodatkowa: artykuły oryginalne
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski