kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

II Pracownia fizyczna 2

Kod przedmiotu: 13.2-4-IIPF2/II/1
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów II stopnia dla specjalności fizyka doświadczalna, fizyka medyczna, fizyka nauczycielska na kierunku fizyka i specjalności fizyka medyczna na kierunku fizyka techniczna.
Rok i semestr: I rok (1 semestr)
ECTS: 8 pkt
Metody dydaktyczne:
Opis metod dydaktycznych:
Studenci wykonują ćwiczenia samodzielnie w kolejności wyznaczonej przez prowadzącego grupę – ćwiczenia są punktowane. Realizacja wyznaczonego ćwiczenia obejmuje następujące czynności: I. Przygotowanie: zapoznanie się z instrukcją wyznaczonego ćwiczenia, dostępną w Pracowni, opanowanie zagadnień teoretycznych dotyczących ćwiczenia (w domu). II. Czynności zasadnicze (w Pracowni): przekazanie prowadzącemu sprawozdania z poprzedniego wykonanego ćwiczenia, uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu wiadomości wykonanie pomiarów wg instrukcji, uzyskanie podpisów prowadzącego zajęcia i laboranta. Uzupełnienie sprawozdania (w domu): sporządzenie opisu teoretycznego zawierającego zagadnienia istotne dla danego ćwiczenia, opisanie przeprowadzonego eksperymentu, opracowanie wyników pomiarów, przedstawienie wniosków wynikających z wykonanego ćwiczenia.
Treści merytoryczne przedmiotu:
Doświadczenia eksperymentalne na zaawansowanym poziomie. Pełny opis ćwiczeń jest podany na stronie internetowej http://www.pracownia2.ifd.uni.wroc.pl/
Założenia i cele przedmiotu:
Po zaliczeniu pracowni student powinien znać współczesne metody badawcze z zakresu fizyki ciała stałego, optyki i fizyki atomu i cząsteczki, jak również posiadać umiejętności opracowywania wyników eksperymentów i sposobów ich prezentacji. Powinien być przygotowany do systematycznej i rzetelnej pracy.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium - na podstawie ocen z kolokwium i sprawozdania prowadzący wystawia ogólną ocenę ćwiczenia. Ocena końcowa z Pracowni jest średnią ocen uzyskanych za poszczególne ćwiczenia. Warunkiem uzyskania zaliczenia II Pracowni fizycznej jest uzyskanie co najmniej 5. punktów.
Wykaz literatury podstawowej:
W instrukcji do każdego ćwiczenia podana jest odpowiednia literatura.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski