kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Analiza danych

Kod przedmiotu: 11.2,11.3-4-AD
Typ przedmiotu:
Fakultatywny dla wszystkich specjalności na kierunkach: fizyka i fizyka techniczna.
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Wstęp do Matlaba. Aproksymacja, interpolacja. Dopasowanie krzywych. Estymacja parametrów. Analiza Fouriera, analiza falkowa. Testowanie hipotez. Badanie rozkładów danych pomiarowych. Metody filtrowania sygnałów.
Założenia i cele przedmiotu:
Studenci nabywają umiejętności analizy danych obserwacyjnych. Potrafią wykorzystać profesjonalne oprogramowanie do analiz statystycznych i weryfikować postawione hipotezy.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium postępy studentów oceniane są w trakcie zajęć, ponadto studenci wykonują projekt programistyczny.
  • Wykład egzamin pisemny
Wykaz literatury podstawowej:
1. "Algorytmy aproksymacyjne”, Vazirani Vijag,
2. "Matlab środowisko obliczeń naukowo - technicznych", Jerzy Brzózka
3. „Computational Statistics Handbook with Matalb”, W. L. Martinez, A. R. Martinez
4. prace oryginalne
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski