kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Grafika inżynierska 1

Kod przedmiotu: 11.3,06.6-4-GI/ 3
Rok i semestr: II rok (3 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
RYSUNEK TECHNICZNY: Rola rysunku w technice. Odmiany rysunku technicznego. Normalizacja. Formaty arkuszy rysunkowych. Pismo techniczne. Wymiary i kształt arkuszy rysunkowych. Obramowanie. Tabliczka rysunkowa. Linie rysunkowe. Rodzaje linii rysunkowych. Zastosowanie linii. Aksonometria. Zastosowanie i rodzaje rzutów aksonometrycznych. Rzutowanie prostokątne. Układ trzech rzutni. Wymiarowanie. Ogólne zasady wymiarowania. Podstawowe zasady wymiarowania. Przekroje.
CAD: Przegląd programów typu CAD. Interfejs programu SolidWorks i możliwości jego adaptacji do potrzeb użytkownika. Obiekty 2DIM - modelowanie i modyfikacje z zastosowaniem techniki rysowania precyzyjnego. Tworzenie własnych szablonów rysunkowych. Kreskowanie. Wymiarowanie. Praca z blokami. Obiekty 3DIM. Układy współrzędnych. Widoki. Modele bryłowe, powierzchniowe i krawędziowe. Modyfikacje modeli 3D. Wizualizacja obiektów 3DIM. Drukowanie rysunków.
Założenia i cele przedmiotu:
WYKŁAD Z GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ W ramach wykładu student powinien opanować podstawową wiedzę z zakresu zasad i norm pozwalających na prawidłowe wykonanie rysunku technicznego LABORATORIUM GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ I W ramach laboratorium student powinien opanować umiejętność sporządzania odręcznego rysunku technicznego (widoki, rzuty, pismo techniczne, wymiarowanie) oraz z uwzględnieniem wykorzystania oprogramowania SolidWorks umiejętność (przygotowania i formatowania arkusza rysunkowego, modelowania części na podstawie istniejącego rysunku technicznego lub na podstawie otrzymanego do zwymiarowania elementu, wymiarowania części, wykonania rysunku technicznego części.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Laboratorium - ocena przygotowanych projektów (odręczny rysunek techniczny projektowanego detalu, rysunki techniczne wykonane przy użyciu programu SolidWorks).
  • Wykład – egzamin (Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie laboratorium).
Wykaz literatury podstawowej:
Literatura dotycząca zagadnień rysunku technicznego i oprogramowania typu CAD w szczególności:
1) „Rysunek techniczny maszynowy” Tadeusz Dobrzański, WNT, Wydanie XXIV.
2) „Poradnik mechanika” Praca zbiorowa, Wydawnictwo REA, Wydanie 2009.
3) „Mechanika techniczna. Tom 1. Statyka i wytrzymałość materiałów” Jan Misiak, WNT.
4) „Mechanika techniczna. Tom 2. Kinematyka i dynamika” Jan Misiak, WNT.
5) „Mały poradnik mechanika. Tom 1 i 2” WNT.
6) „Rysunek zawodowy dla szkół zasadniczych” Alfred Maksymowicz, WSiP.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski