kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Ekonomia 1

Kod przedmiotu: 14.3-4-Ek1/1
Rok i semestr: I rok (1 semestr)
ECTS: 3 pkt
Metody dydaktyczne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
I Geneza, przedmiot i metoda ekonomii. Mikroekonomia i makroekonomia. Rzadkość a krzywa możliwości produkcyjnych.

II. Rynek, popyt, podaż. Czynniki wpływające na popyt i podaż. Zasada ceteris paribus. Procesy dostosowawcze na rynku. Wolny rynek a kontrola cen. Rola państwa w gospodarce.

III Elastyczność cenowa popytu. Praktyczne znaczenie cenowej elastyczności. Zmiany cenowej elastyczności w długim okresie. Dochodowa elastyczność popytu (dobra niższego i wyższego rzędu). Prawo Engla.

IV Elementy teorii postępowania konsumenta. Użyteczność całkowita i krańcowa. Prawo malejącej użyteczności krańcowej. Linia budżetu i krzywa obojętności. Równowaga konsumenta. Efekt substytucyjny i dochodowy zmiany cen. Paradoks Giffena.

V Produkcja przedsiębiorstw. Formy przedsiębiorczości (spółki jawne, spółki kapitałowe). Sposoby pozyskiwania kapitału przez firmy (akcje, obligacje). Przychody, koszty, zyski. Koszt księgowy a koszt alternatywny. Koszt krańcowy, utarg krańcowy. Wyznaczanie optymalnego poziomu produkcji przedsiębiorstwa (MC=MR

VI Typy konkurencji (konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol)–ogólna charakterystyka. Wyznaczniki struktur rynkowych. Porównanie efektywności monopolu i konkurencji. Polityka antytrustowa. Reguły konkurencji na rynku Unii Europejskiej.

VII Rachunek dochodu narodowego. Ruch okrężny w makroeonomii. Dwie miary produktu narodowego (strumień dóbr i strumień dochodów). Unikanie podwójnego liczenia. Deflator. PNB a DEN

VIII Czynniki wzrostu gospodarczego

IX Cykle gospodarcze. Przyczyny cykli. Cechy cyklu koniunkturalnego. Teorie cyklu. Keynesizm.. Polityka fiskalna. Automatyczne stabilizatory koniunktury. Inflacja. Wskaźniki cen. Odmiany inflacji. Inflacja popytowa. Inflacja pchana przez koszty. Krzywa Phillipsa. Pionowa krzywa Phillipsa. Koszty walki z inflacją. Polityka antyinflacyjna. Plan Balcerowicza

X Pieniądz - geneza, funkcje. Tworzenie pieniądza przez banki. Oddziaływanie banku centralnego na globalny popyt. Kontrola zasobów pieniądza przez bank centralny (rezerwy obowiązkowe, stopa dyskontowa, operacje otwartego rynku). Równanie obiegu pieniądza. Monetaryzm.

XI Handel międzynarodowy i finanse międzynarodowe. Bilans płatniczy. Zbiorowe korzyści z handlu (przewaga komparatywna). Terms of trade. Wolny rynek a protekcjonizm. Międzynarodowe kursy walut (aprecjacja, deprecjacja, dewaluacja, rewaluacja). Integracja europejska - cele, etapy.

Założenia i cele przedmiotu:
Wiedza:

student poznaje istotę podstawowego problemu ekonomicznego, przez co zyskuje świadomość konieczności racjonalnego gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów i nieograniczoności potrzeb; poznaje genezę ekonomii i metodę badań ekonomicznych


Umiejętności:

znajomość czynników wpływających na popyt i podaż, umiejętność rozumienia roli mechanizmu rynkowego w alokacji zasobów oraz roli państwa w przypadku zawodności rynku, umiejętność wyróżnienia kryteriów, cech i typów realnie istniejących rynków, świadomość czynników wzrostu gospodarczego i źródeł bogactwa narodów, rozumienie przyczyn fluktuacji produkcji i dochodu, przyczyn inflacji, funkcji budżetu i polityki pieniężnej w stabilizowaniu gospodarki, rozumienie związków między deficytem budżetowym i inflacją, między inflacją i bezrobociem, między wysokością podatków i wpływami do budżetu, rozumienie problematyki bezrobocia, znaczenia handlu zagranicznego


Kompetencje:

student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu ekonomii do ekonomizowania własnych działań, podejmowania bardziej racjonalnych decyzji w życiu osobistym ( gospodarowanie czasem, zasobami) oraz zawodowym (np. wybór odpowiednich strategii na rynku pracy, przyjmowanie postaw przedsiębiorczych); zwiększeniu ulega jego erudycja i zdolność do logicznego myślenia, potrafi wskazać różnice między liberalnym i keynesowskim ujęciem w teorii ekonomii i stosować argumentację właściwą dla tych nurtów do oceny polityki gospodarczej.

Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium – ocena umiejętności rozwiązywania problemów i zadań przy tablicy oraz w sprawdzianach pisemnych. Brany jest również pod uwagę aktywny udział w dyskusji podczas zajęć.
  • Wykład – egzamin ustny po 2 semestrze z całości materiału Ekonomii 1 i 2.
Wykaz literatury podstawowej:
Literatura :

1.R. Milewski , E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2008

2.P.Samuelson, W.Nordhaus: Ekonomia, t.I, II, W-wa 1993.

3.D.Kamershen, R.McKenzie, C.Nardinelli: Ekonomia, Gdańsk 1991

4.D.Begg, S.Fischer, R.Dornbusch: Ekonomia t. I, II, W-wa 1992


C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski